SERVER
Player Online
1
GUILD WAR online

Buff X2 hệ thống

Trang chủ > Hệ thống Buff

Hệ thống X2 EXP hàng tuần
Chủ nhật Bắt đầu 00.00h Thời gian đưa ra tối thiểu là 24h sẽ tăng thêm 100% (x2) EXP

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu