SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Buff X2 hệ thống

Trang chủ > Hệ thống Buff

Hệ thống X2 EXP hàng tuần
Chủ nhật Bắt đầu 00.00h Thời gian đưa ra tối thiểu là 24h sẽ tăng thêm 100% (x2) EXP

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,