SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Chanel info

Trang chủ> Mỗi kênh dữ liệu

hkbavuong.com NAME SERVER STATUS
01 Kênh 01 (Cửa hàng buôn bán)
02 Kênh 02 (PK)
03 Kênh 03 (NONPK)
04 Kênh 04 (NOPK)
05 Kênh 05 (NOPK)
06 Kênh 06 (PK)
07 Kênh 07 (PK)
08 Kênh 08 (PK)
09 Kênh 09 (PK)
10 Kênh 10

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,