SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Chanel info

Trang chủ> Mỗi kênh dữ liệu

KkBaVuongV17 NAME SERVER STATUS
01 Kênh 01 (Cửa hàng buôn bán)
02 Kênh 02 (PK)
03 Kênh 03 (NONE)
04 Kênh 04 (NONE)
05 Kênh 05 (NONE)
06 Kênh 06 (off)
07 Kênh 07 (off)
08 Kênh 08 (off)
09 Kênh 09 (off)
10 Kênh 10 (off)

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu