SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Nhiệm vụ

Trang chủ > Đẳng cấp

Name Tiền Thưởng Võ huân Gói quà Yêu cầu Lớp mà bạn muốn Số lượng
Mốc 1 100000 1000 hộp quà Level 35 Tất cả nhân vật 1
Mốc 2 200000 2000 hộp quà Level 60 Tất cả nhân vật 1
Mốc 3 300000 4000 hộp quà Level 80 Tất cả nhân vật 1
Mốc 4 400000 6000 hộp quà Level 100 Tất cả nhân vật 1
Mốc 5 500000 8000 hộp quà Level 115 Tất cả nhân vật 1
Mốc 6 600000 10000 hộp quà Level 120 Tất cả nhân vật 1
Mốc 7 700000 12000 hộp quà Level 125 Tất cả nhân vật 1
Mốc 8 800000 15000 NUll Level 130 Tất cả nhân vật 1
Mốc 9 1000000 20000 NUll Level 140 Tất cả nhân vật 1
Mốc 10 2000000 30000 NUll Level 150 Tất cả nhân vật 1

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu