SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Nhiệm vụ

Trang chủ > Đẳng cấp

Name Tiền Thưởng Võ huân Sẽ nhận được Yêu cầu Lớp mà bạn muốn Số lượng
Mốc 1 100000 1000 NUll Level 40 Tất cả nhân vật 1
Mốc 2 200000 2000 NUll Level 50 Tất cả nhân vật 1
Mốc 3 300000 4000 NUll Level 60 Tất cả nhân vật 1
Mốc 4 400000 6000 NUll Level 70 Tất cả nhân vật 1

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,