SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8725 0 10 ?? 80%
8726 0 10 ?? 80%
8727 0 10 ?? 80%
8728 0 10 ?? 100%
8729 0 10 ?? 100%
8730 0 10 ?? 100%
8854 0 10 ???? 80%
8866 0 10 ??? 80%
9505 0 10 ???? 80%
9570 0 10 Tay Dieu Yen 80%
9600 0 10 Chan Dieu Yen 80%
9601 0 10 Chan Dieu Yen 80%
8868 0 30 ???? 50%
45 0 30 ???? 50%
8390 0 100 TEST EVENT Wc 80%
8388 0 200 ???(10%) 80%
8389 0 200 ???(15%) 5%
8346 0 200 ??? 80%
43 0 200 ???(10%) 80%
44 0 200 ???(15%) 5%
10274 1 10 VK TU HAO 1 80%
10292 1 30 AO TU HAO 10 80%
1 1 200 ??? 80%
8719 1 200 ????? 58%
8723 1 200 ????? 10%
8630 10 20 ????(?) 80%
8615 10 20 ????(?) 80%
8669 10 20 ????(?) 80%
8688 10 20 ????(?) 80%
8456 10 20 ????(?) 80%

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,