SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
114 0 5 chan dy 80%
109 0 5 chan 80%
110 0 10 chan 80%
37 0 10 tay lv5 dy 80%
323 0 10 vk 80%
324 0 10 vk 80%
368 0 10 vk 80%
369 0 10 vk 80%
415 0 10 vk 80%
416 0 10 vk 80%
460 0 10 vk 80%
115 0 10 chan dy 80%
41 0 10 tay lv5 80%
182 0 10 vk dao 80%
183 0 10 vk dao 80%
229 0 10 vk 80%
230 0 10 vk 80%
276 0 10 vk 80%
277 0 10 vk 80%
552 1 10 VK TU HAO 1 80%
1 1 29 Giap 15 80%
2 1 29 Giap 15 dy 80%
1096 1 30 AO TU HAO 10 800%
1263 1 30 hop trang suc 1 8%
1751 1 110 Phong Thu 80% Lực phòng ngự + 9
1752 1 110 Phong Thu 80% Lực phòng ngự + 10
1753 1 110 Phong Thu 70% Lực phòng ngự + 11
1754 1 110 Phong Thu 60% Lực phòng ngự + 12
1755 1 110 Phong Thu 50% Lực phòng ngự + 13
1756 1 110 Phong Thu 40% Lực phòng ngự + 14

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu