SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
114 0 5 chan dy 80%
109 0 5 chan 80%
110 0 10 chan 80%
37 0 10 tay lv5 dy 80%
323 0 10 vk 80%
324 0 10 vk 80%
368 0 10 vk 80%
369 0 10 vk 80%
415 0 10 vk 80%
416 0 10 vk 80%
460 0 10 vk 80%
115 0 10 chan dy 80%
41 0 10 tay lv5 80%
182 0 10 vk dao 80%
183 0 10 vk dao 80%
229 0 10 vk 80%
230 0 10 vk 80%
276 0 10 vk 80%
277 0 10 vk 80%
552 1 10 VK TU HAO 1 80%
1 1 29 Giap 15 80%
2 1 29 Giap 15 dy 80%
1096 1 30 AO TU HAO 10 800%
1263 1 30 hop trang suc 1 8%
1272 1 200 hop event Chu hkgh 10%
1328 1 200 Event trung thu (35) 20%
1329 1 200 Event trung thu (10) 20%
1330 1 200 Event trung thu (A) 800%
1331 1 200 Event trung thu (B) 800%
1332 1 200 Event trung thu (C) 800%

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu