SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
114 0 5 chan dy 160%
109 0 5 chan 160%
110 0 10 chan 160%
37 0 10 tay lv5 dy 160%
323 0 10 vk 160%
324 0 10 vk 160%
368 0 10 vk 160%
369 0 10 vk 160%
415 0 10 vk 160%
416 0 10 vk 160%
460 0 10 vk 160%
115 0 10 chan dy 160%
41 0 10 tay lv5 160%
182 0 10 vk dao 160%
183 0 10 vk dao 160%
229 0 10 vk 160%
230 0 10 vk 160%
276 0 10 vk 160%
277 0 10 vk 160%
552 1 10 VK TU HAO 1 160%
1 1 29 Giap 15 160%
2 1 29 Giap 15 dy 160%
1096 1 30 AO TU HAO 10 160%
1263 1 30 hop trang suc 1 8%
1751 1 110 Phong Thu 80% Lực phòng ngự + 9
1752 1 110 Phong Thu 80% Lực phòng ngự + 10
1753 1 110 Phong Thu 70% Lực phòng ngự + 11
1754 1 110 Phong Thu 60% Lực phòng ngự + 12
1755 1 110 Phong Thu 50% Lực phòng ngự + 13
1756 1 110 Phong Thu 40% Lực phòng ngự + 14

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu