SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
37 40 50 ??? 80%
6 40 50 ????(?) 80%
8433 40 50 ????(?) 80%
8382 40 50 ??? 80%
8351 40 50 ????(?) 80%
9663 40 50 Ao DY nu 80%
9557 40 50 Giap Dieu Yen 80%
9494 40 50 Ao dao 40 80%
9647 40 50 Ao DY nam 80%
9587 40 50 Tay Dieu Yen Ta 80%
9618 40 50 Chan Dieu Yen Ta 80%
9574 40 50 Tay Dieu Yen Chinh 80%
9605 40 50 Chan Dieu Yen Chinh 80%
9388 50 50 Ao DHL nam 80%
9389 50 60 Ao DHL nam 80%
9373 50 60 Ao HBQ nu 80%
9357 50 60 Ao HBQ nam 80%
9433 50 60 ????(?) 80%
9421 50 60 ????(?) 80%
9405 50 60 Ao DHL nu 80%
9449 50 60 ????(?) 80%
9450 50 60 ????(?) 80%
8848 50 60 ???? 80%
8844 50 60 ???? 80%
8862 50 60 ???? 80%
8855 50 60 ???? 80%
8359 50 60 ????(?) 80%
8383 50 60 ???? 80%
8434 50 60 ????(?) 80%
14 50 60 ????(?) 80%
38 50 60 ???? 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu