SERVER
Player Online
206
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
107 60 70 ????(?) 80%
137 60 70 ????(?) 80%
128 60 70 ????(?) 80%
143 60 70 ????(?) 80%
39 60 70 ???? 80%
15 60 70 ????(?) 80%
8446 60 70 ????(?) 80%
8384 60 70 ???? 80%
8360 60 70 ????(?) 80%
8626 60 70 ????(?) 80%
8701 60 70 ????(?) 80%
8856 60 70 ???? 80%
8863 60 70 ???? 80%
8845 60 70 ???? 80%
8849 60 70 ???? 80%
9451 60 70 ????(?) 80%
9452 60 70 ????(?) 80%
9496 60 70 Ao dao 60 80%
9559 60 70 Giap Dieu Yen 80%
9576 60 70 Tay Dieu Yen Chinh 60%
9607 60 70 Chan Dieu Yen Chinh 80%
9589 60 70 Tay Dieu Yen Ta 80%
9358 60 70 Ao HBQ nam 60 80%
9406 60 70 Ao DHL nu 60 80%
9420 60 70 ????(?) 80%
9404 60 70 Ao DHL nu 80%
9422 60 70 ????(?) 80%
9434 60 70 ????(?) 80%
9374 60 70 Ao HBQ nu 60 80%
9390 60 70 Ao DHL nam 60 80%
9344 60 80 Vk quyen su 6x 9 45%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu