SERVER
Player Online
207
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9344 60 80 Vk quyen su 6x 9 45%
9334 60 80 Vk quyen su 6x 9 25%
9287 60 80 ?? 30%
9296 60 80 ?? 80%
9311 60 80 ?? 30%
9320 60 80 ?? 60%
8870 60 80 ???? 50%
8874 60 80 ???? 50%
8878 60 80 ???? 50%
8951 60 80 Ao dan chinh nam 80 80%
8958 60 80 Ao dan ta nam 80 80%
8965 60 80 Ao dan chinh nu 80 80%
8972 60 80 Ao dan ta nu 80 80%
8361 60 80 Kiem 17m 9 25%
8372 60 80 Thuong 17m 9 60%
8373 60 80 Thuong 17m ta 28%
8364 60 80 Kiem 17m ta 25%
8352 60 80 Dao 17m ta 20%
8349 60 80 Dao 17m 9 20%
164 60 80 ???? 50%
160 60 80 ???? 50%
85 60 80 Dp 17m 9 40%
8392 60 80 ???? 30%
8411 60 80 Cung 17m ta 28%
8399 60 80 Cung 17m 9 60%
8437 60 80 Dp 17m ta 30%
8430 60 80 Dp 17m 9 40%
16 60 80 Kiem 17m 9 30%
4 60 80 Dao 17m 9 20%
7 60 80 Dao 17m ta 15%
19 60 80 Kiem 17m ta 20%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu