SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
19 60 80 Kiem 17m ta 20%
66 60 80 Cung 17m ta 20%
54 60 80 Cung 17m 9 28%
47 60 80 ???? 25%
27 60 80 Thuong 17m 9 30%
28 60 80 Thuong 17m ta 30%
92 60 80 Dp 17m ta 30%
8509 60 80 ???? 50%
8505 60 80 ???? 50%
8655 60 80 Nin 17m 9 30%
8663 60 80 Nin 17m ta 20%
9633 60 80 Vu khi Trang Dieu Yen 80%
10294 60 80 AO TU HAO 60 800%
10277 60 80 VK TU HAO 60 80%
9131 60 100 Ngoc ULPT 40% Phòng Ngự võ công + 40
8994 60 110 skill 60 HBQ 3%
8881 60 200 ???? 50%
8883 60 200 Sach buff cung 3.5%
8884 60 200 Sach buff kiem 3.5%
8885 60 200 Sach buff thuong 3.5%
9515 60 200 Keo. (Pill) 5%
8512 60 200 ???? 50%
8513 60 200 ???? 50%
167 60 200 ???? 50%
168 60 200 ???? 50%
9509 60 200 Sach buff nin 3.5%
9621 70 80 Chan Dieu Yen Ta 80%
9650 70 80 Ao DY nam 80%
9666 70 80 Ao DY nu 80%
8362 70 80 ????(?) 80%
8447 70 80 ????(?) 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu