SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8360 60 70 ????(?) 80%
9665 60 70 Ao DY nu 60 80%
9649 60 70 Ao DY nam 60 80%
9589 60 70 Tay Dieu Yen Ta 80%
9620 60 70 Chan Dieu Yen Ta 80%
9576 60 70 Tay Dieu Yen Chinh 60%
9607 60 70 Chan Dieu Yen Chinh 80%
9559 60 70 Giap Dieu Yen 80%
9496 60 70 Ao dao 60 80%
10294 60 80 AO TU HAO 60 50%
10277 60 80 VK TU HAO 60 30%
9633 60 80 Vu khi Trang Dieu Yen 80%
8361 60 80 Kiem 17m 9 25%
8372 60 80 Thuong 17m 9 60%
8373 60 80 Thuong 17m ta 28%
8364 60 80 Kiem 17m ta 25%
8352 60 80 Dao 17m ta 20%
8349 60 80 Dao 17m 9 20%
164 60 80 ???? 50%
160 60 80 ???? 50%
85 60 80 Dp 17m 9 40%
8392 60 80 ???? 30%
8411 60 80 Cung 17m ta 28%
8399 60 80 Cung 17m 9 60%
8437 60 80 Dp 17m ta 30%
8430 60 80 Dp 17m 9 40%
16 60 80 Kiem 17m 9 30%
4 60 80 Dao 17m 9 20%
7 60 80 Dao 17m ta 15%
19 60 80 Kiem 17m ta 20%
66 60 80 Cung 17m ta 20%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu