SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
66 60 80 Cung 17m ta 20%
54 60 80 Cung 17m 9 28%
47 60 80 ???? 25%
27 60 80 Thuong 17m 9 30%
28 60 80 Thuong 17m ta 30%
92 60 80 Dp 17m ta 30%
8509 60 80 ???? 50%
8505 60 80 ???? 50%
8655 60 80 Nin 17m 9 30%
8663 60 80 Nin 17m ta 20%
8870 60 80 ???? 50%
8878 60 80 ???? 50%
8874 60 80 ???? 50%
8951 60 80 Ao dan chinh nam 80 80%
8958 60 80 Ao dan ta nam 80 80%
8972 60 80 Ao dan ta nu 80 80%
8965 60 80 Ao dan chinh nu 80 80%
9344 60 80 Vk quyen su 6x 9 45%
9334 60 80 Vk quyen su 6x 9 25%
9287 60 80 ?? 30%
9296 60 80 ?? 80%
9311 60 80 ?? 30%
9320 60 80 ?? 60%
8994 60 110 skill 60 HBQ 3%
9109 60 200 Ngoc Phong Thu 60% Lực phòng ngự + 5
8881 60 200 ???? 50%
8883 60 200 Sach buff cung 3.5%
8884 60 200 Sach buff kiem 3.5%
8885 60 200 Sach buff thuong 3.5%
9194 60 200 Ne Tranh CC 835% Né tránh + 35
9195 60 200 Ne Tranh CC 30% Né tránh + 35

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu