SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9560 70 80 Giap Dieu Yen 80%
9577 70 80 Tay Dieu Yen Chinh 80%
9590 70 80 Tay Dieu Yen Ta 80%
9608 70 80 Chan Dieu Yen Chinh 80%
9497 70 80 Ao dao 70 80%
9453 70 80 ????(?) 80%
9454 70 80 ????(?) 80%
9359 70 80 Ao HBQ nam 80%
9391 70 80 Ao DHL nam 80%
9375 70 80 Ao HBQ nu 80%
9435 70 80 ????(?) 80%
9423 70 80 ????(?) 80%
9407 70 80 Ao DHL nu 80%
8864 70 80 ???? 80%
8857 70 80 ???? 80%
8850 70 80 ???? 80%
8846 70 80 ???? 80%
8702 70 80 ????(?) 80%
8627 70 80 ????(?) 80%
8628 80 90 ????(?) 80%
8703 80 90 ????(?) 80%
8841 80 90 Tay 80 Ta 60%
8842 80 90 Tay 80 9 60%
8959 80 90 Ao dan ta nam 90 80%
8952 80 90 Ao dan chinh nam 90 80%
8941 80 90 Vk dan ta 80 80%
8942 80 90 Vk dan ta 80 40%
8943 80 90 Cam 71m ta 20%
8931 80 90 Vk dan chinh 80 35%
8932 80 90 Vk dan chinh 80 30%
8933 80 90 Cam 71m 9 20%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu