SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9195 60 200 Ne Tranh CC 30% Né tránh + 35
9196 60 200 Ne Tranh CC 15% Né tránh + 35
9197 60 200 Ne Tranh CC 10% Né tránh + 35
8720 60 200 ????? 30%
8512 60 200 ???? 50%
8513 60 200 ???? 50%
167 60 200 ???? 50%
168 60 200 ???? 50%
9096 60 200 Hop chu VH 5%
9509 60 200 Sach buff nin 3.5%
9515 60 200 Keo. (Pill) 5%
9560 70 80 Giap Dieu Yen 80%
9497 70 80 Ao dao 70 80%
9608 70 80 Chan Dieu Yen Chinh 80%
9577 70 80 Tay Dieu Yen Chinh 80%
9621 70 80 Chan Dieu Yen Ta 80%
9590 70 80 Tay Dieu Yen Ta 80%
9650 70 80 Ao DY nam 80%
9666 70 80 Ao DY nu 80%
8362 70 80 ????(?) 80%
8447 70 80 ????(?) 80%
8385 70 80 ???? 80%
102 70 80 ????(?) 80%
117 70 80 ????(?) 80%
144 70 80 ????(?) 80%
129 70 80 ????(?) 80%
138 70 80 ????(?) 80%
108 70 80 ????(?) 80%
123 70 80 ????(?) 80%
40 70 80 ???? 80%
17 70 80 ????(?) 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu