SERVER
Player Online
203
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8933 80 90 Cam 71m 9 20%
8966 80 90 Ao dan chinh nu 90 80%
8973 80 90 Ao dan ta nu 90 80%
9436 80 90 ????(?) 80%
9455 80 90 ????(?) 80%
9476 80 90 Chan 80 9 60%
9485 80 90 Chan 80 Ta 60%
9498 80 90 Ao dao 80 60%
9609 80 90 Chan Dieu Yen Chinh 60%
9591 80 90 Tay Dieu Yen Ta 60%
9578 80 90 Tay Dieu Yen Chinh 60%
9561 80 90 Giap Dieu Yen 80%
8684 80 90 ????(?) 80%
8598 80 90 ????(?) 80%
8613 80 90 ????(?) 80%
8568 80 90 ????(?) 80%
8583 80 90 ????(?) 80%
8553 80 90 ????(?) 80%
8475 80 90 ????(?) 80%
8490 80 90 ????(?) 80%
8454 80 90 ????(?) 80%
41 80 90 ???? 80%
109 80 90 ????(?) 80%
130 80 90 ????(?) 80%
145 80 90 ????(?) 80%
8386 80 90 ???? 80%
9622 80 90 Chan Dieu Yen Ta 60%
9634 80 100 Vu khi Trang Dieu Yen 30%
10278 80 100 VK TU HAO 80 70%
10295 80 100 AO TU HAO 80 800%
8394 80 100 Thuong 71m ta 20%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu