SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8664 80 100 ????? 10%
8665 80 100 ????? 80%
8666 80 100 Nin 71m ta 20%
8656 80 100 ??? 80%
8657 80 100 ????? 80%
8658 80 100 Nin 71m 9 40%
9335 80 100 Vk quyen su 8x 9 40%
9345 80 100 Vk quyen su 8x 9 40%
9321 80 100 ?? 80%
9312 80 100 ?? 40%
9297 80 100 ?? 40%
9288 80 100 ?? 80%
9089 80 100 Vk dan ta 100 4%
9090 80 100 Hop vk thap hon 100 40%
9177 80 100 Ngoc HP CC 10% Sinh mệnh + 50
8934 80 100 Vk dan chinh 100 30%
8935 80 100 Vk dan chinh 100 30%
8936 80 100 Vk dan chinh 100 4%
8944 80 100 Vk dan ta100 30%
9187 80 110 Ngoc HP SC 0.16% Sinh mệnh + 80
9196 80 110 Ne Tranh CC 55% Né tránh + 35
9115 80 120 Phong Thu CC 8% Lực phòng ngự + 19
9116 80 120 Phong Thu CC 3% Lực phòng ngự + 20
9143 80 120 Ngoc ULPT CC 10% Phòng Ngự võ công + 80
9144 80 120 Ngoc ULPT CC 10% Phòng Ngự võ công + 78
9277 80 200 Chinh Xac CC 3% Chính xác + 24
8998 80 200 KI 60 30%
8908 80 200 Gem Hoa 25%
8909 80 200 Gem Thuy 25%
8910 80 200 Gem Moc 25%
8911 80 200 Gem Thiet 25%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu