SERVER
Player Online
203
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8911 80 200 Gem Thiet 25%
8912 80 200 Gem Tho 25%
8724 80 200 ??? 0.2%
8766 80 200 Hop Black jade treasures 60%
8767 80 200 Hop Black jade treasures 60%
8768 80 200 Hop Black jade treasures 60%
8769 80 200 ???? 4%
8770 80 200 ???? 4%
8771 80 200 ???? 4%
9516 80 200 Hop Huy chuong G 18%
9522 80 200 TLC va BOSS 8%
9562 90 110 Giap Dieu Yen 80%
9579 90 110 Tay Dieu Yen Chinh 45%
9592 90 110 Tay Dieu Yen Ta 45%
9610 90 110 Chan Dieu Yen Chinh 45%
9499 90 110 Ao dao 90 80%
9486 90 110 Chan 90 Ta 45%
9477 90 110 Chan 90 9 45%
9456 90 110 ????(?) 80%
9457 90 110 ????(?) 80%
9458 90 110 ????(?) 80%
9360 90 110 Ao HBQ nam 80 80%
9361 90 110 Ao HBQ nam 80%
9437 90 110 ????(?) 80%
9424 90 110 ????(?) 80%
9425 90 110 ????(?) 80%
9408 90 110 Ao DHL nu 80 80%
9409 90 110 Ao DHL nu 80%
9376 90 110 Ao HBQ nu 80 80%
9377 90 110 Ao HBQ nu 80%
9392 90 110 Ao DHL nam 80 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu