SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8934 80 100 Vk dan chinh 100 30%
8935 80 100 Vk dan chinh 100 30%
8936 80 100 Vk dan chinh 100 4%
9260 80 130 KCT KC 2 1.2% Khí công + 2
9245 80 200 CLVC CC 10% Công lực võ công + 24
9246 80 200 CLVC CC 9% Công lực võ công + 25
9247 80 200 CLVC CC 7% Công lực võ công + 26
9248 80 200 CLVC CC 5% Công lực võ công + 27
9249 80 200 CLVC CC 3% Công lực võ công + 28
9273 80 200 Chinh Xac CC 10% Chính xác + 20
9274 80 200 Chinh Xac CC 9% Chính xác + 21
9275 80 200 Chinh Xac CC 7% Chính xác + 22
9276 80 200 Chinh Xac CC 5% Chính xác + 23
9277 80 200 Chinh Xac CC 3% Chính xác + 24
9198 80 200 Ne Tranh CC 30% Né tránh + 35
9199 80 200 Ne Tranh CC 20% Né tránh + 35
9200 80 200 Ne Tranh CC 12% Né tránh + 35
9201 80 200 Ne Tranh CC 10% Né tránh + 35
9170 80 200 Ngoc HP 40% Sinh mệnh + 44
9171 80 200 Ngoc HP 35% Sinh mệnh + 45
9172 80 200 Ngoc HP 30% Sinh mệnh + 46
9173 80 200 Ngoc HP 25% Sinh mệnh + 47
9174 80 200 Ngoc HP 22% Sinh mệnh + 48
9131 80 200 Ngoc ULPT 40% Phòng Ngự võ công + 34
9132 80 200 Ngoc ULPT 35% Phòng Ngự võ công + 35
9133 80 200 Ngoc ULPT 30% Phòng Ngự võ công + 36
9134 80 200 Ngoc ULPT 25% Phòng Ngự võ công + 37
9135 80 200 Ngoc ULPT 22% Phòng Ngự võ công + 38
9213 80 200 Ngoc Tan Cong 35% Công lực + 29
9214 80 200 Ngoc Tan Cong 30% Công lực + 30
9215 80 200 Ngoc Tan Cong 26% Công lực + 31

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu