SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9215 80 200 Ngoc Tan Cong 26% Công lực + 31
9177 80 200 Ngoc HP CC 10% Sinh mệnh + 44
9178 80 200 Ngoc HP CC 7% Sinh mệnh + 45
9179 80 200 Ngoc HP CC 3% Sinh mệnh + 46
9180 80 200 Ngoc HP CC 3% Sinh mệnh + 47
9222 80 200 Tan Cong CC 4% Công lực + 26
8908 80 200 Gem Hoa 25%
8909 80 200 Gem Thuy 25%
8910 80 200 Gem Moc 25%
8911 80 200 Gem Thiet 25%
8912 80 200 Gem Tho 25%
9110 80 200 Ngoc Phong Thu 50% Lực phòng ngự + 25
9113 80 200 Phong Thu CC 12% Lực phòng ngự + 17
9114 80 200 Phong Thu CC 10% Lực phòng ngự + 18
9115 80 200 Phong Thu CC 8% Lực phòng ngự + 19
9116 80 200 Phong Thu CC 6% Lực phòng ngự + 20
9138 80 200 Ngoc ULPT CC 14% Phòng Ngự võ công + 67
9139 80 200 Ngoc ULPT CC 13% Phòng Ngự võ công + 68
9140 80 200 Ngoc ULPT CC 12% Phòng Ngự võ công + 69
9141 80 200 Ngoc ULPT CC 11% Phòng Ngự võ công + 70
9142 80 200 Ngoc ULPT CC 11% Phòng Ngự võ công + 71
9143 80 200 Ngoc ULPT CC 10% Phòng Ngự võ công + 72
8998 80 200 KI 60 30%
8724 80 200 ??? 0.2%
8766 80 200 Hop Black jade treasures 60%
8767 80 200 Hop Black jade treasures 60%
8768 80 200 Hop Black jade treasures 60%
8769 80 200 ???? 4%
8770 80 200 ???? 4%
8771 80 200 ???? 4%
9516 80 200 Hop Huy chuong G 18%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu