SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9681 90 200 Hop trai cay 5%
9531 90 200 HOP Noel 5%
9532 90 200 HOP TET 5%
9533 90 200 HOP TET 5%
9475 90 200 HOP VO HUAN 5%
10296 100 110 AO TU HAO 100 10%
10279 100 110 VK TU HAO 100 10%
8896 100 110 133m ta 3%
194 100 115 ????? 80%
170 100 115 ?? 20%
174 100 115 ???? 20%
175 100 115 ???? 80%
176 100 115 ???? 60%
177 100 115 ??? 20%
178 100 115 ???? 20%
182 100 115 ?? 80%
183 100 115 ?? 60%
188 100 115 ?? 80%
189 100 115 ?? 60%
190 100 120 Ao 100 ta 60%
191 100 120 Ao 100 chinh 60%
192 100 120 Ao 100 ta 60%
193 100 120 Ao 100 chinh 60%
184 100 120 Ao 100 ta 60%
185 100 120 Ao 100 chinh 60%
186 100 120 Ao 100 ta 60%
187 100 120 Ao 100 chinh 60%
179 100 120 Ao 100 chinh 60%
180 100 120 Ao 100 ta 60%
181 100 120 Ao 100 chinh 60%
171 100 120 ???? 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu