SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9226 100 120 Tan Cong CC 3% Công lực + 30
9088 100 120 133mT 4%
8967 100 120 Ao 100 chinh 60%
8974 100 120 Ao 100 ta 60%
9500 100 120 Ao 100 ta 60%
9459 100 120 Ao 100 chinh 60%
9460 100 120 Ao 100 ta 60%
9478 100 120 Chan100 Chinh 30%
9487 100 120 Chan100 Ta 30%
9611 100 120 Chan Dieu Yen Chinh 30%
9580 100 120 Tay Dieu Yen Chinh 30%
9563 100 120 Giap Dieu Yen 15%
9394 100 120 Ao DHL nam 100 60%
9378 100 120 Ao HBQ nu 100 60%
9410 100 120 Ao DHL nu 100 60%
9426 100 120 Ao 100 chinh 60%
9438 100 120 Ao 100 ta 60%
9362 100 120 Ao HBQ nam 100 60%
9346 100 120 Vk quyen su 10x 9 40%
9336 100 120 Vk quyen su 10x 9 40%
9289 100 120 ?? 30%
9298 100 120 ?? 30%
9313 100 120 ?? 30%
9322 100 120 ?? 30%
9669 100 120 Ao DY nu 100 60%
9653 100 120 Ao DY nam 100 60%
9624 100 120 Chan Dieu Yen Ta 30%
9635 100 120 Vu khi Trang Dieu Yen 30%
9260 100 130 KCT KC 2 1.2% Khí công + 2
9250 100 130 CLVC CC 1.5% Công lực võ công + 29
9278 100 200 Chinh Xac CC 1.5% Chính xác + 25

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu