SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8600 10 20 ????(?) 80%
9644 10 20 Ao DY nam 10 80%
9660 10 20 Ao DY nu 10 80%
9631 10 35 Vu khi Trang Dieu Yen 80%
10275 10 35 VK TU HAO 10 80%
8651 10 35 ??? 80%
8652 10 35 Nin 600k 40%
8404 10 35 ??? 80%
8405 10 35 Thuong 600k 40%
8409 10 35 ??? 80%
8410 10 35 Cung 600k 40%
8396 10 35 ??? 80%
8397 10 35 Dao 600k 40%
8400 10 35 ??? 80%
8401 10 35 Kiem 600k 40%
8414 10 35 ??? 80%
8415 10 35 DP 600k 40%
59 10 35 ??? 80%
60 10 35 Thuong 600k 40%
55 10 35 ??? 80%
56 10 35 Kiem 600k 40%
64 10 35 ??? 80%
65 10 35 Cung 600k 60%
69 10 35 ??? 80%
70 10 35 DP 600k 40%
51 10 35 ??? 80%
52 10 35 Dao 600k 40%
9285 10 35 ?? 80%
9294 10 35 ?? 80%
9309 10 35 ?? 80%
9318 10 35 ?? 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu