SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9278 100 200 Chinh Xac CC 1.5% Chính xác + 25
8721 100 200 ????? 15%
8722 100 200 ????? 8%
8831 100 200 Tay 100 Chinh 30%
8832 100 200 Tay 100 ta 30%
8872 100 200 ???? 50%
9593 100 200 Tay Dieu Yen Ta 30%
8492 100 200 ???? 50%
147 100 200 ???? 50%
9682 100 200 Hop 2/9 5%
9091 101 120 Hop vk 100 3%
10280 110 120 VK TU HAO 110 80%
10297 110 120 AO TU HAO 110 200%
9636 110 130 Vu khi Trang Dieu Yen 2%
9625 110 130 Chan Dieu Yen Ta 20%
9654 110 130 Ao DY nam 110 20%
9670 110 130 Ao DY nu 110 20%
9092 110 130 Hop vk 110 2%
8968 110 130 Ao 110 chinh 20%
8975 110 130 Ao 110 ta 20%
9244 110 130 CLVC CC 1% Công lực võ công + 30
8961 110 130 Ao 110 ta 20%
8954 110 130 Ao 110 chinh 20%
8706 110 130 Ao 110 ta 20%
8707 110 130 ???14?? 2%
8708 110 130 ???14?? 2%
8709 110 130 ???14?? 2%
8710 110 130 ???14?? 2%
8711 110 130 ???14?? 2%
8712 110 130 ???14?? 2%
8713 110 130 ???14?? 2%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu