SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8686 100 120 Ao 100 ta 60%
8678 100 120 Ao 100 chinh 60%
8667 100 120 ?? 80%
8668 100 120 ?? 60%
8659 100 120 ?? 80%
8660 100 120 ?? 60%
8897 100 120 133m ta 3%
8898 100 120 133m ta 3%
8967 100 120 Ao 100 chinh 60%
8974 100 120 Ao 100 ta 60%
8888 100 120 133m 9 1.5%
8889 100 120 133m 9 1.5%
8890 100 120 133m 9 1.5%
8891 100 120 133m 9 1.5%
8892 100 120 133m 9 1.5%
8893 100 120 133m ta 3%
8894 100 120 133m ta 1.5%
8895 100 120 133m ta 1.5%
8937 100 120 Vk dan chinh 110 2%
8947 100 120 Vk dan ta110 2%
8953 100 120 Ao 100 chinh 60%
8960 100 120 Ao 100 ta 60%
9459 100 120 Ao 100 chinh 60%
9460 100 120 Ao 100 ta 60%
9478 100 120 Chan100 Chinh 30%
9487 100 120 Chan100 Ta 30%
9410 100 120 Ao DHL nu 100 60%
9426 100 120 Ao 100 chinh 60%
9438 100 120 Ao 100 ta 60%
9394 100 120 Ao DHL nam 100 60%
9378 100 120 Ao HBQ nu 100 60%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu