SERVER
Player Online
208
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8636 110 130 Ao 110 ta 20%
8637 110 130 Ao 110 chinh 20%
8638 110 130 Ao 110 ta 20%
8639 110 130 Ao 110 chinh 20%
8640 110 130 Ao 110 ta 20%
8641 110 130 Ao 110 chinh 20%
8642 110 130 Ao 110 ta 20%
8643 110 130 Ao 110 chinh 20%
8644 110 130 Ao 110 ta 20%
8645 110 130 Ao 110 chinh 20%
8646 110 130 Ao 110 ta 20%
8647 110 130 Ao 110 chinh 20%
8648 110 130 Ao 110 ta 20%
8649 110 130 Ao 110 chinh 20%
8650 110 130 Ao 110 ta 20%
8679 110 130 Ao 110 chinh 20%
8687 110 130 Ao 110 ta 20%
8698 110 130 Ao 110 chinh 20%
8506 110 200 ???? 10%
8510 110 200 ???? 10%
48 110 200 ???? 10%
161 110 200 ???? 10%
165 110 200 ???? 10%
8393 110 200 ???? 10%
9506 110 200 ++ TT 115 Cam su 12%
9471 110 200 KC TT1 QS 0.8%
9472 110 200 KC TT2 QS 0.6%
9473 110 200 KC TT3 QS 0.2%
9474 110 200 KC TT1 DHL 0.8%
9523 110 200 KC TT Chung 0.8%
9524 110 200 KC TT Chung 0.8%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu