SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9524 110 200 KC TT Chung 0.8%
9525 110 200 KC TT Chung 0.8%
9526 110 200 KC TT Chung 0.8%
9527 110 200 KC TT Chung 0.8%
9528 110 200 KC TT Chung 0.8%
9529 110 200 KC TT Chung 0.8%
9530 110 200 KC TT Chung 0.8%
9581 110 200 Tay Dieu Yen Chinh 20%
9594 110 200 Tay Dieu Yen Ta 20%
8871 110 200 ???? 10%
8833 110 200 Tay 110 Chinh 20%
8834 110 200 Tay 110 ta 20%
8879 110 200 ???? 10%
8902 110 200 ++ TT 12%
8903 110 200 ++ TT 12%
8904 110 200 ++ TT 12%
8905 110 200 ++ TT 12%
8906 110 200 ++ TT 12%
8875 110 200 ???? 10%
8886 110 200 ???? 2%
8913 110 200 KC TT1 Dao 0.8%
8914 110 200 KC TT1 Kiem 0.8%
8915 110 200 KC TT1 Thuong 0.8%
8916 110 200 KC TT1 Cung 0.8%
8917 110 200 KC TT1 DP 0.8%
8918 110 200 KC TT1 Nin 0.8%
8919 110 200 KC TT2 Dao 0.8%
8920 110 200 KC TT2 Kiem 0.8%
8921 110 200 KC TT2 Thuong 0.8%
8922 110 200 KC TT2 Cung 0.8%
8923 110 200 KC TT2 DP 0.8%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu