SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9181 100 200 Ngoc HP CC 2.5% Sinh mệnh + 48
9182 100 200 Ngoc HP CC 2.5% Sinh mệnh + 49
9183 100 200 Ngoc HP CC 2% Sinh mệnh + 50
9216 100 200 Ngoc Tan Cong 23% Công lực + 22
9217 100 200 Ngoc Tan Cong 22% Công lực + 23
9218 100 200 Ngoc Tan Cong 20% Công lực + 24
9219 100 200 Ngoc Tan Cong 17% Công lực + 25
9136 100 200 Ngoc ULPT 20% Phòng Ngự võ công + 39
9137 100 200 Ngoc ULPT 17% Phòng Ngự võ công + 40
9175 100 200 Ngoc HP 20% Sinh mệnh + 49
9176 100 200 Ngoc HP 17% Sinh mệnh + 50
8872 100 200 ???? 50%
8831 100 200 Tay 100 Chinh 30%
8832 100 200 Tay 100 ta 30%
9144 100 200 Ngoc ULPT CC 10% Phòng Ngự võ công + 73
9145 100 200 Ngoc ULPT CC 9% Phòng Ngự võ công + 74
9146 100 200 Ngoc ULPT CC 7% Phòng Ngự võ công + 75
9147 100 200 Ngoc ULPT CC 3% Phòng Ngự võ công + 76
9148 100 200 Ngoc ULPT CC 3% Phòng Ngự võ công + 77
9149 100 200 Ngoc ULPT CC 2.5% Phòng Ngự võ công + 78
9150 100 200 Ngoc ULPT CC 2.5% Phòng Ngự võ công + 79
9151 100 200 Ngoc ULPT CC 2% Phòng Ngự võ công + 80
9117 100 200 Phong Thu CC 2% Lực phòng ngự + 21
8721 100 200 ????? 15%
8722 100 200 ????? 8%
8492 100 200 ???? 50%
147 100 200 ???? 50%
9091 101 120 Hop vk 100 3%
10280 110 120 VK TU HAO 110 1%
10297 110 120 AO TU HAO 110 0.045%
9670 110 130 Ao DY nu 110 20%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu