SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9670 110 130 Ao DY nu 110 20%
9636 110 130 Vu khi Trang Dieu Yen 2%
9564 110 130 Giap Dieu Yen 10%
9501 110 130 Ao 110 ta 20%
9625 110 130 Chan Dieu Yen Ta 20%
9654 110 130 Ao DY nam 110 20%
9612 110 130 Chan Dieu Yen Chinh 20%
9092 110 130 Hop vk 110 2%
8968 110 130 Ao 110 chinh 20%
8975 110 130 Ao 110 ta 20%
8867 110 130 Giap 115 10%
8961 110 130 Ao 110 ta 20%
8954 110 130 Ao 110 chinh 20%
9323 110 130 ???14?? 2%
9314 110 130 ???14?? 2%
9299 110 130 ???14?? 2%
9290 110 130 ???14?? 2%
9337 110 130 ???14?? 2%
9347 110 130 ???14?? 2%
9363 110 130 Ao HBQ nam 110 20%
9379 110 130 Ao HBQ nu 110 20%
9395 110 130 Ao DHL nam 110 20%
9439 110 130 Ao 110 ta 20%
9427 110 130 Ao 110 chinh 20%
9411 110 130 Ao DHL nu 110 20%
9488 110 130 Chan110 Ta 20%
9479 110 130 Chan110 Chinh 20%
9461 110 130 Ao 110 chinh 20%
9462 110 130 Ao 110 ta 20%
8706 110 130 Ao 110 ta 20%
8707 110 130 ???14?? 2%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu