SERVER
Player Online
208
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8923 110 200 KC TT2 DP 0.8%
8924 110 200 KC TT2 Nin 0.8%
8925 110 200 KC TT3 Dao 0.8%
8926 110 200 KC TT3 kiem 0.8%
8927 110 200 KC TT3 thuong 0.8%
8928 110 200 KC TT3 cung 0.8%
8929 110 200 KC TT3 dp 0.8%
8930 110 200 KC TT3 nin 0.8%
9205 110 200 Ne Tranh SC 0.16% Né tránh + 40
9188 110 200 Ngoc HP SC 0.15% Sinh mệnh + 150
8995 110 200 KC TT1 Cam Su 0.8%
8996 110 200 KC TT2 Cam Su 0.8%
8997 110 200 KC TT3 Cam Su 0.8%
8991 110 200 KC TT3 HBQ 0.8%
8992 110 200 KC TT2 HBQ 0.8%
8993 110 200 KC TT1 HBQ 0.8%
9676 110 200 KC TT1 DY 0.8%
9677 110 200 KC TT2 DY 0.8%
9678 110 200 KC TT3 DY 0.8%
9511 118 130 Giap thang tien(118) 8%
9566 118 130 Giap Dieu Yen 8%
9567 120 130 Giap Dieu Yen 6%
9512 120 130 Giap thang hon(120) 6%
9595 120 130 Tay Dieu Yen Ta 6%
9613 120 130 Chan Dieu Yen Chinh 6%
9582 120 130 Tay Dieu Yen Chinh 6%
9502 120 130 Ao 120 ta 6%
9463 120 130 Ao 120 chinh 6%
9464 120 130 Ao 120 ta 6%
9480 120 130 Chan120 Chinh 6%
9489 120 130 Chan120 Ta 6%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu