SERVER
Player Online
207
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8734 120 130 Ao 120 ta 6%
8735 120 130 Ao 120 chinh 6%
8736 120 130 Ao 120 ta 6%
8737 120 130 Ao 120 chinh 6%
8738 120 130 Ao 120 ta 6%
8739 120 130 Ao 120 chinh 6%
8740 120 130 Ao 120 ta 6%
8741 120 130 Ao 120 chinh 6%
8742 120 130 Ao 120 ta 6%
8743 120 130 Ao 120 chinh 6%
8744 120 130 Ao 120 ta 6%
8745 120 130 Ao 120 chinh 6%
8746 120 130 Ao 120 ta 6%
8747 120 130 Ao 120 chinh 6%
8748 120 130 Ao 120 ta 6%
8749 120 130 Ao 120 chinh 6%
8750 120 130 Ao 120 ta 6%
8751 120 130 Ao 120 chinh 6%
8752 120 130 Ao 120 chinh 6%
8753 120 130 Ao 120 ta 6%
8754 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8755 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8756 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8757 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8758 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8759 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8760 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8761 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8762 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8763 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8764 120 130 Vu Khi 120 1.2%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu