SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8650 110 130 Ao 110 ta 20%
8679 110 130 Ao 110 chinh 20%
8687 110 130 Ao 110 ta 20%
8698 110 130 Ao 110 chinh 20%
8506 110 200 ???? 10%
8510 110 200 ???? 10%
48 110 200 ???? 10%
161 110 200 ???? 10%
165 110 200 ???? 10%
8393 110 200 ???? 10%
9272 110 200 Chinh Xac CC 1% Chính xác + 29
9244 110 200 CLVC CC 1% Công lực võ công + 30
8886 110 200 ???? 2%
8902 110 200 ++ TT 12%
8903 110 200 ++ TT 12%
8904 110 200 ++ TT 12%
8905 110 200 ++ TT 12%
8906 110 200 ++ TT 12%
8875 110 200 ???? 10%
8879 110 200 ???? 10%
8913 110 200 KC TT1 Dao 0.8%
8914 110 200 KC TT1 Kiem 0.8%
8915 110 200 KC TT1 Thuong 0.8%
8916 110 200 KC TT1 Cung 0.8%
8917 110 200 KC TT1 DP 0.8%
8918 110 200 KC TT1 Nin 0.8%
8919 110 200 KC TT2 Dao 0.8%
8920 110 200 KC TT2 Kiem 0.8%
8921 110 200 KC TT2 Thuong 0.8%
8922 110 200 KC TT2 Cung 0.8%
8923 110 200 KC TT2 DP 0.8%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu