SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8764 120 130 Vu Khi 120 1.2%
8765 120 130 Vu Khi 120 1.2%
10298 120 130 AO TU HAO 120 100%
10281 120 130 VK TU HAO 120 30%
9671 120 130 Ao DY nu 120 6%
9655 120 130 Ao DY nam 120 6%
9626 120 130 Chan Dieu Yen Ta 6%
9637 120 130 Vu khi Trang Dieu Yen 1.5%
9638 120 130 Vu khi Trang Dieu Yen 1.35%
9639 120 130 Vu khi Trang Dieu Yen 1.2%
8907 125 200 Giap Thuong Hon (125) 4%
9565 125 200 Giap Dieu Yen 4%
10282 130 140 VK TU HAO 130 1%
10283 130 140 VK TU HAO 130 - CHAN 0.9%
10299 130 140 AO TU HAO 130 50%
10300 130 140 AO TU HAO 130 CHAN 30%
9640 130 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.75%
9641 130 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.25%
9627 130 200 Chan Dieu Yen Ta 2.5%
9628 130 200 Chan Dieu Yen Ta 5%
9656 130 200 Ao DY nam 130 (1) 0.75%
9657 130 200 Ao DY nam 130 (2) 0.25%
9658 130 200 Ao DY nam 140 (1) 0.1%
9659 130 200 Ao DY nam 140 (2) 0.05%
9672 130 200 Ao DY nu 130 (1) 0.75%
9673 130 200 Ao DY nu 130 (2) 0.25%
9674 130 200 Ao DY nu 140 (1) 0.1%
9675 130 200 Ao DY nu 140 (2) 0.05%
9583 130 200 Tay Dieu Yen Chinh 2.5%
9614 130 200 Chan Dieu Yen Chinh 5%
9615 130 200 Chan Dieu Yen Chinh 2.5%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu