SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9615 130 200 Chan Dieu Yen Chinh 2.5%
9596 130 200 Tay Dieu Yen Ta 2.5%
9513 130 200 Giap hoang thien(135) 2.5%
9568 130 200 Giap Dieu Yen 2.5%
9490 130 200 Chan 130 Ta 2.5%
9491 130 200 Chan 130 Ta 5%
9481 130 200 Chan 130 9 5%
9482 130 200 Chan 130 9 2.5%
9465 130 200 Ao qs 130 (1) - nu 0.75%
9466 130 200 Ao qs 130 (2) - nu 0.25%
9468 130 200 Ao qs 130 (1) - nu 0.75%
9469 130 200 Ao qs 130 (2) - nu 0.25%
9503 130 200 Ao dao 130 (1) 0.75%
9504 130 200 Ao dao 130 (2) 0.25%
9507 130 200 ++ TT 140 Cam su 4%
9508 130 200 ++ TT 140 DP 4%
9327 130 200 Vu Khi 130 0.75%
9328 130 200 Vu Khi HBQ 130 trang - loai TQ 0.25%
9316 130 200 Vu Khi 130 0.375%
9317 130 200 Vu Khi HBQ 130 trang - loai TQ 0.125%
9303 130 200 Vu Khi 130 0.75%
9304 130 200 Vu Khi HBQ DHL trang - loai TQ 0.25%
9292 130 200 Vu Khi 130 0.375%
9293 130 200 Vu Khi DHL 130 trang - loai TQ 0.125%
9339 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
9340 130 200 Vu Khi qs chinh 130 - loai TQ 0.125%
9349 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
9350 130 200 Vu Khi qs chinh 130 - loai TQ 0.125%
9365 130 200 Ao HBQ nam 130 (1) 0.75%
9366 130 200 Ao HBQ nam 130 (2) 0.25%
9367 130 200 Ao HBQ nam 140 (1) 0.1%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu