SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9529 110 200 KC TT Chung 0.8%
9530 110 200 KC TT Chung 0.8%
9676 110 200 KC TT1 DY 0.8%
9677 110 200 KC TT2 DY 0.8%
9678 110 200 KC TT3 DY 0.8%
9511 118 130 Giap thang tien(118) 8%
9566 118 130 Giap Dieu Yen 8%
10298 120 130 AO TU HAO 120 0.04%
10281 120 130 VK TU HAO 120 0.7%
9567 120 140 Giap Dieu Yen 6%
9512 120 140 Giap thang hon(120) 6%
9502 120 200 Ao 120 ta 6%
9595 120 200 Tay Dieu Yen Ta 6%
9626 120 200 Chan Dieu Yen Ta 6%
9655 120 200 Ao DY nam 120 6%
9582 120 200 Tay Dieu Yen Chinh 6%
9613 120 200 Chan Dieu Yen Chinh 6%
9671 120 200 Ao DY nu 120 6%
9637 120 200 Vu khi Trang Dieu Yen 1.5%
9638 120 200 Vu khi Trang Dieu Yen 1.35%
9639 120 200 Vu khi Trang Dieu Yen 1.2%
9093 120 200 Hop vk 120 1.2%
8969 120 200 Ao 120 chinh 6%
8976 120 200 Ao 120 ta 6%
8835 120 200 Tay 120 Ta 6%
8836 120 200 Tay 120 Chinh 6%
8938 120 200 Vk dan chinh 120 1.5%
8955 120 200 Ao 120 chinh 6%
8962 120 200 Ao 120 ta 6%
8948 120 200 Vk dan ta 120 1.5%
9291 120 200 Vu Khi 120 1.2%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu