SERVER
Player Online
203
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9367 130 200 Ao HBQ nam 140 (1) 0.1%
9368 130 200 Ao HBQ nam 140 (2) 0.05%
9441 130 200 Ao qs 130 (1) 0.75%
9442 130 200 Ao qs 130 (2) 0.25%
9429 130 200 Ao qs 130 (1) 0.75%
9430 130 200 Ao qs 130 (2) 0.25%
9413 130 200 Ao DHL nu 130 (1) 0.75%
9414 130 200 Ao DHL nu 130 (2) 0.25%
9415 130 200 Ao DHL nu 140 (1) 0.1%
9416 130 200 Ao DHL nu 140 (2) 0.05%
9381 130 200 Ao HBQ nu 130 (1) 0.75%
9382 130 200 Ao HBQ nu 130 (2) 0.25%
9383 130 200 Ao HBQ nu 140 (1) 0.1%
9384 130 200 Ao HBQ nu 140 (2) 0.05%
9397 130 200 Ao DHL nam 130 (1) 0.75%
9398 130 200 Ao DHL nam 130 (2) 0.25%
9399 130 200 Ao DHL nam 140 (1) 0.1%
9400 130 200 Ao DHL nam 140 (2) 0.05%
8939 130 200 Vu Khi dan 130 0.375%
8940 130 200 Vu Khi dan 130 - loai TQ 0.125%
8949 130 200 Vu Khi dan ta 130 0.375%
8950 130 200 Vu Khi dan ta 130 - loai TQ 0.125%
8963 130 200 Ao dan ta nam 130 (1) -1 0.75%
8964 130 200 Ao dan ta nam 130 (2) - nu 0.25%
8956 130 200 Ao dan chinh nam 130 (1) -1 0.75%
8957 130 200 Ao dan chinh nam 130 (2) - nu 0.25%
8839 130 200 Tay 130 Ta 2.5%
8840 130 200 Tay 130 9 2.5%
9257 130 200 CLVC Sieu cap 0.25% Công lực võ công + 34
9258 130 200 CLVC Sieu cap 0.22% Công lực võ công + 35
9261 130 200 KCT KC 2 0.8% Khí công + 2

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu