SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9291 120 200 Vu Khi 120 1.2%
9300 120 200 Vu Khi 120 1.5%
9301 120 200 Vu Khi 120 - phong an 1 1.35%
9302 120 200 Vu Khi 120 - hoan thanh 1.2%
9315 120 200 Vu Khi 120 1.2%
9324 120 200 Vu Khi 120 1.5%
9325 120 200 Vu Khi 120 - phong an 1 1.35%
9326 120 200 Vu Khi 120 - hoan thanh 1.2%
9463 120 200 Ao 120 chinh 6%
9464 120 200 Ao 120 ta 6%
9480 120 200 Chan120 Chinh 6%
9489 120 200 Chan120 Ta 6%
9412 120 200 Ao DHL nu 120 6%
9428 120 200 Ao 120 chinh 6%
9440 120 200 Ao 120 ta 6%
9396 120 200 Ao DHL nam 120 6%
9380 120 200 Ao HBQ nu 120 6%
9364 120 200 Ao HBQ nam 120 6%
9348 120 200 Vu Khi 120 1.2%
9338 120 200 Vu Khi 120 1.2%
8731 120 200 Ao 120 chinh 6%
8732 120 200 Ao 120 ta 6%
8733 120 200 Ao 120 chinh 6%
8734 120 200 Ao 120 ta 6%
8735 120 200 Ao 120 chinh 6%
8736 120 200 Ao 120 ta 6%
8737 120 200 Ao 120 chinh 6%
8738 120 200 Ao 120 ta 6%
8739 120 200 Ao 120 chinh 6%
8740 120 200 Ao 120 ta 6%
8741 120 200 Ao 120 chinh 6%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu