SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9402 20 30 Ao DHL nu 20 80%
9386 20 30 Ao DHL nam 20 80%
9370 20 30 Ao HBQ nu 20 80%
9354 20 30 Ao HBQ nam 20 80%
8616 20 30 ????(?) 80%
8631 20 30 ????(?) 80%
8689 20 30 ????(?) 80%
8670 20 30 ????(?) 80%
8601 20 30 ????(?) 80%
8586 20 30 ????(?) 80%
8571 20 30 ????(?) 80%
8556 20 30 ????(?) 80%
8478 20 30 ????(?) 80%
8457 20 30 ????(?) 80%
35 20 30 ??? 80%
3 20 30 ??? 80%
133 20 30 ????(?) 80%
112 20 30 ????(?) 80%
81 20 30 ????(?) 80%
8426 20 30 ????(?) 80%
8380 20 30 ??? 80%
8348 20 30 ??? 80%
9661 20 30 Ao DY nu 20 80%
9555 20 30 Giap Dieu Yen 80%
9645 20 30 Ao DY nam 20 80%
9572 20 30 Tay Dieu Yen 80%
9603 20 30 Chan Dieu Yen 80%
9604 30 40 Chan Dieu Yen 80%
9573 30 40 Tay Dieu Yen 80%
9646 30 40 Ao DY nam 30 80%
9556 30 40 Giap Dieu Yen 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu