SERVER
Player Online
208
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9261 130 200 KCT KC 2 0.8% Khí công + 2
9163 130 200 ULPT Sieu cap 0.85% Phòng Ngự võ công + 98
9120 130 200 PT Sieu cap 2.65% Lực phòng ngự + 22
8977 130 200 Ao dan ta nu 130 (1) -1 0.75%
8978 130 200 Ao dan ta nu 130 (2) 0.25%
8979 130 200 Vu Khi dao chinh 130 - loai TQ 0.125%
8980 130 200 Vu Khi dao ta 130 - loai TQ 0.125%
8981 130 200 Vu Khi kiem chinh 130 - loai TQ 0.125%
8982 130 200 Vu Khi kiem ta 130 - loai TQ 0.125%
8983 130 200 Vu Khi thuong chinh 130 - loai TQ 0.125%
8984 130 200 Vu Khi thuong ta 130 - loai TQ 0.125%
8985 130 200 Vu Khi cung chinh 130 - loai TQ 0.125%
8986 130 200 Vu Khi cung ta 130 - loai TQ 0.125%
8987 130 200 Vu Khi dp chinh 130 - loai TQ 0.125%
8988 130 200 Vu Khi dp ta 130 - loai TQ 0.125%
8989 130 200 Vu Khi nin chinh 130 - loai TQ 0.125%
8990 130 200 Vu Khi nin ta 130 - loai TQ 0.125%
8970 130 200 Ao dan chinh nu 130 (1) -1 0.75%
8971 130 200 Ao dan chinh nu 130 (2) 0.25%
9094 130 200 Hop vk 130 0.55%
8773 130 200 Ao dao 130 (1) 0.75%
8774 130 200 Ao dao 130 (2) 0.25%
8775 130 200 Ao dao 130 (1) - nu 0.75%
8776 130 200 Ao dao 130 (2) - nu 0.25%
8777 130 200 Ao dao 130 (1) - nu 0.75%
8778 130 200 Ao dao 130 (2) - nu 0.25%
8779 130 200 Ao kiem 130 (1) 0.75%
8780 130 200 Ao kiem 130 (2) 0.25%
8781 130 200 Ao kiem 130 (1) 0.75%
8782 130 200 Ao kiem 130 (2) 0.25%
8783 130 200 Ao kiem 130 (1) - nu 0.75%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu