SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
10300 130 140 AO TU HAO 130 CHAN 0.03%
9672 130 200 Ao DY nu 130 (1) 0.75%
9673 130 200 Ao DY nu 130 (2) 0.25%
9674 130 200 Ao DY nu 140 (1) 0.1%
9675 130 200 Ao DY nu 140 (2) 0.05%
9640 130 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.75%
9641 130 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.25%
9568 130 200 Giap Dieu Yen 2.5%
9503 130 200 Ao dao 130 (1) 0.75%
9504 130 200 Ao dao 130 (2) 0.25%
9507 130 200 ++ TT 140 Cam su 4%
9508 130 200 ++ TT 140 DP 4%
9513 130 200 Giap hoang thien(135) 2.5%
9614 130 200 Chan Dieu Yen Chinh 5%
9615 130 200 Chan Dieu Yen Chinh 2.5%
9583 130 200 Tay Dieu Yen Chinh 2.5%
9656 130 200 Ao DY nam 130 (1) 0.75%
9657 130 200 Ao DY nam 130 (2) 0.25%
9658 130 200 Ao DY nam 140 (1) 0.1%
9659 130 200 Ao DY nam 140 (2) 0.05%
9627 130 200 Chan Dieu Yen Ta 2.5%
9628 130 200 Chan Dieu Yen Ta 5%
9596 130 200 Tay Dieu Yen Ta 2.5%
8939 130 200 Vu Khi dan 130 0.375%
8940 130 200 Vu Khi dan 130 - loai TQ 0.125%
8949 130 200 Vu Khi dan ta 130 0.375%
8950 130 200 Vu Khi dan ta 130 - loai TQ 0.125%
8963 130 200 Ao dan ta nam 130 (1) -1 0.75%
8964 130 200 Ao dan ta nam 130 (2) - nu 0.25%
8956 130 200 Ao dan chinh nam 130 (1) -1 0.75%
8957 130 200 Ao dan chinh nam 130 (2) - nu 0.25%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu