SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8813 130 200 Ao ninja 130 (1) 0.75%
8814 130 200 Ao ninja 130 (2) 0.25%
8815 130 200 Ao ninja 130 (1) - nu 0.75%
8816 130 200 Ao ninja 130 (2) - nu 0.25%
8817 130 200 Ao ninja 130 (1) - nu 0.75%
8818 130 200 Ao ninja 130 (2) - nu 0.25%
8819 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
8820 130 200 Vu Khi 130 Ta 0.375%
8821 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
8822 130 200 Vu Khi 130 Ta 0.375%
8823 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
8824 130 200 Vu Khi 130 Ta 0.375%
8825 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
8826 130 200 Vu Khi 130 Ta 0.375%
8827 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
8828 130 200 Vu Khi 130 Ta 0.375%
8829 130 200 Vu Khi 130 Chinh 0.375%
8830 130 200 Vu Khi 130 Ta 0.375%
9122 135 200 PT Sieu cap 0.85% Lực phòng ngự + 23
9123 135 200 PT Sieu cap 0.65% Lực phòng ngự + 24
9124 135 200 PT Sieu cap 0.5% Lực phòng ngự + 25
9164 135 200 ULPT Sieu cap 0.65% Phòng Ngự võ công + 99
9283 135 200 Chinh Xac SC 0.2% Chính xác + 34
9284 135 200 Chinh Xac SC 0.15% Chính xác + 35
9165 140 200 ULPT Sieu cap 0.45% Phòng Ngự võ công + 100
9095 140 200 Hop vk 140 0.08%
8999 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9000 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9001 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9002 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9003 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu