SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8957 130 200 Ao dan chinh nam 130 (2) - nu 0.25%
8839 130 200 Tay 130 Ta 2.5%
8840 130 200 Tay 130 9 2.5%
8773 130 200 Ao dao 130 (1) 0.75%
8774 130 200 Ao dao 130 (2) 0.25%
8775 130 200 Ao dao 130 (1) - nu 0.75%
8776 130 200 Ao dao 130 (2) - nu 0.25%
8777 130 200 Ao dao 130 (1) - nu 0.75%
8778 130 200 Ao dao 130 (2) - nu 0.25%
8779 130 200 Ao kiem 130 (1) 0.75%
8780 130 200 Ao kiem 130 (2) 0.25%
8781 130 200 Ao kiem 130 (1) 0.75%
8782 130 200 Ao kiem 130 (2) 0.25%
8783 130 200 Ao kiem 130 (1) - nu 0.75%
8784 130 200 Ao kiem 130 (2) - nu 0.25%
8785 130 200 Ao kiem 130 (1) - nu 0.75%
8786 130 200 Ao kiem 130 (2) - nu 0.25%
8787 130 200 Ao thuong 130 (1) 0.75%
8788 130 200 Ao thuong 130 (2) 0.25%
8789 130 200 Ao thuong 130 (1) 0.75%
8790 130 200 Ao thuong 130 (2) 0.25%
8791 130 200 Ao thuong 130 (1) - nu 0.75%
8792 130 200 Ao thuong 130 (2) - nu 0.25%
8793 130 200 Ao thuong 130 (1) - nu 0.75%
8794 130 200 Ao thuong 130 (2) - nu 0.25%
8795 130 200 Ao cung 130 (1) 0.75%
8796 130 200 Ao cung 130 (2) 0.25%
8797 130 200 Ao cung 130 (1) 0.75%
8798 130 200 Ao cung 130 (2) 0.25%
8799 130 200 Ao cung 130 (1) - nu 0.75%
8800 130 200 Ao cung 130 (2) - nu 0.25%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu