SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9033 140 200 Ao dao 140 (1) 0.1%
9034 140 200 Ao dao 140 (2) 0.07%
9035 140 200 Ao dao 140 (2) 0.07%
9036 140 200 Ao dao 140 (1) - nu 0.1%
9037 140 200 Ao dao 140 (2) - nu 0.07%
9038 140 200 Ao dao 140 (1) - nu 0.1%
9039 140 200 Ao dao 140 (2) - nu 0.07%
9040 140 200 Ao kiem 140 (1) 0.1%
9041 140 200 Ao kiem 140 (2) 0.07%
9042 140 200 Ao kiem 140 (1) 0.1%
9043 140 200 Ao kiem 140 (2) 0.07%
9044 140 200 Ao kiem 140 (1) - nu 0.1%
9045 140 200 Ao kiem 140 (2) - nu 0.07%
9046 140 200 Ao kiem 140 (1) - nu 0.1%
9047 140 200 Ao kiem 140 (2) - nu 0.07%
9048 140 200 Ao thuong 140 (1) 0.1%
9049 140 200 Ao thuong 140 (2) 0.07%
9050 140 200 Ao thuong 140 (1) 0.1%
9051 140 200 Ao thuong 140 (2) 0.07%
9052 140 200 Ao thuong 140 (1) - nu 0.1%
9053 140 200 Ao thuong 140 (2) - nu 0.07%
9054 140 200 Ao thuong 140 (1) - nu 0.1%
9055 140 200 Ao thuong 140 (2) - nu 0.07%
9056 140 200 Ao cung 140 (1) 0.1%
9057 140 200 Ao cung 140 (2) 0.07%
9058 140 200 Ao cung 140 (1) 0.1%
9059 140 200 Ao cung 140 (2) 0.07%
9060 140 200 Ao cung 140 (1) - nu 0.1%
9061 140 200 Ao cung 140 (2) - nu 0.07%
9062 140 200 Ao cung 140 (1) - nu 0.1%
9063 140 200 Ao cung 140 (2) - nu 0.07%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu