SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9468 130 200 Ao qs 130 (1) - nu 0.75%
9469 130 200 Ao qs 130 (2) - nu 0.25%
9327 130 200 Vu Khi 130 0.75%
9328 130 200 Vu Khi HBQ 130 trang - loai TQ 0.25%
9316 130 200 Vu Khi 130 0.375%
9317 130 200 Vu Khi HBQ 130 trang - loai TQ 0.125%
9303 130 200 Vu Khi 130 0.75%
9304 130 200 Vu Khi HBQ DHL trang - loai TQ 0.25%
9292 130 200 Vu Khi 130 0.375%
9293 130 200 Vu Khi DHL 130 trang - loai TQ 0.125%
9279 130 200 Chinh Xac SC 1.4% Chính xác + 30
9280 130 200 Chinh Xac SC 0.6% Chính xác + 31
9251 130 200 CLVC Sieu cap 2.65% Công lực võ công + 28
9252 130 200 CLVC Sieu cap 2.15% Công lực võ công + 29
9253 130 200 CLVC Sieu cap 1.4% Công lực võ công + 30
9254 130 200 CLVC Sieu cap 0.7% Công lực võ công + 31
9261 130 200 KCT KC 2 0.8% Khí công + 2
9227 130 200 TC Sieu cap 2.5% Công lực + 30
9228 130 200 TC Sieu cap 2.15% Công lực + 30
9229 130 200 TC Sieu cap 1.15% Công lực + 31
9230 130 200 TC Sieu cap 1% Công lực + 32
9202 130 200 Ne Tranh SC 0.25% Né tránh + 35
9203 130 200 Ne Tranh SC 0.2% Né tránh + 35
9204 130 200 Ne Tranh SC 0.17% Né tránh + 35
9205 130 200 Ne Tranh SC 0.16% Né tránh + 35
9206 135 200 Ne Tranh SC 0.15% Né tránh + 35
9231 135 200 TC Sieu cap 0.95% Công lực + 33
9232 135 200 TC Sieu cap 0.9% Công lực + 34
9233 135 200 TC Sieu cap 0.5% Công lực + 35
9184 135 200 Ngoc HP SC 0.25% Sinh mệnh + 51
9185 135 200 Ngoc HP SC 0.2% Sinh mệnh + 52

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu