SERVER
Player Online
202
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9342 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9305 140 200 Vu Khi DHL 140 L1 0.2%
9306 140 200 Vu Khi DHL 140 L2 0.1%
9307 140 200 HLK 140 L1 0.12%
9308 140 200 HLK 140 L2 0.07%
9329 140 200 Vu Khi HBQ 140 L1 0.15%
9330 140 200 Vu Khi HBQ 140 L2 0.1%
9331 140 200 BLD 140 L1 0.12%
9332 140 200 BLD 140 L2 0.07%
9534 140 200 KC TT 140 0.84%
9535 140 200 KC TT 140 0.84%
9536 140 200 KC TT 140 0.84%
9537 140 200 KC TT 140 0.84%
9538 140 200 KC TT 140 0.84%
9539 140 200 KC TT 140 0.84%
9540 140 200 KC TT 140 0.84%
9541 140 200 KC TT 140 0.84%
9542 140 200 KC TT 140 0.84%
9543 140 200 KC TT 140 0.84%
9544 140 200 KC TT 140 0.84%
9545 140 200 KC TT 140 0.84%
9546 140 200 KC TT 140 0.84%
9547 140 200 KC TT 140 0.84%
9548 140 200 KC TT 140 0.84%
9549 140 200 KC TT 140 0.84%
9550 140 200 KC TT 140 0.84%
9551 140 200 KC TT 140 0.84%
9552 140 200 KC TT 140 0.84%
9553 140 200 KC TT 140 0.84%
9483 140 200 Chan 140 9 0.1%
9484 140 200 Chan 140 9 - 2 0.07%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu