SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9185 135 200 Ngoc HP SC 0.2% Sinh mệnh + 52
9186 135 200 Ngoc HP SC 0.17% Sinh mệnh + 53
9187 135 200 Ngoc HP SC 0.16% Sinh mệnh + 54
9188 135 200 Ngoc HP SC 0.15% Sinh mệnh + 55
9255 135 200 CLVC Sieu cap 0.44% Công lực võ công + 32
9256 135 200 CLVC Sieu cap 0.28% Công lực võ công + 33
9257 135 200 CLVC Sieu cap 0.25% Công lực võ công + 34
9258 135 200 CLVC Sieu cap 0.22% Công lực võ công + 35
9281 135 200 Chinh Xac SC 0.4% Chính xác + 32
9282 135 200 Chinh Xac SC 0.25% Chính xác + 33
9283 135 200 Chinh Xac SC 0.2% Chính xác + 34
9284 135 200 Chinh Xac SC 0.15% Chính xác + 35
9161 135 200 ULPT Sieu cap 1% Phòng Ngự võ công + 95
9162 135 200 ULPT Sieu cap 0.95% Phòng Ngự võ công + 96
9163 135 200 ULPT Sieu cap 0.85% Phòng Ngự võ công + 97
9164 135 200 ULPT Sieu cap 0.65% Phòng Ngự võ công + 98
9165 135 200 ULPT Sieu cap 0.45% Phòng Ngự võ công + 99
9122 135 200 PT Sieu cap 0.85% Lực phòng ngự + 23
9123 135 200 PT Sieu cap 0.65% Lực phòng ngự + 24
9124 135 200 PT Sieu cap 0.5% Lực phòng ngự + 25
9095 140 200 Hop vk 140 0.08%
8999 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9000 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9001 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9002 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9003 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9004 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9005 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9006 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9007 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9008 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu