SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9703 140 200 Ao DY 140 (2) -nam 0.07%
9704 140 200 Ao DY 140 (1) -nu 0.1%
9705 140 200 Ao DY 140 (2) -nu 0.07%
9629 140 200 Chan Dieu Yen Ta 0.1%
9630 140 200 Chan Dieu Yen Ta 0.07%
9642 140 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.12%
9643 140 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.07%
10301 140 200 AO TU HAO 140 20%
10302 140 200 AO TU HAO 140 CHAN 10%
10284 140 200 VK TU HAO 140 1 0.8%
10285 140 200 VK TU HAO 140 1 - CHAN 0.7%
10286 140 200 VK TU HAO 140 2 0.6%
10287 140 200 VK TU HAO 140 2 - CHAN 0.1%
9679 140 200 KC TT 140 DY 0.84%
9680 140 200 KC TT 140 DY 0.84%
9510 140 200 Ao dao 140 (1) -nam 0.1%
10288 150 200 VK TU HAO 150 1 0.9%
10289 150 200 VK TU HAO 150 1 - CHAN 0.5%
10290 150 200 VK TU HAO 150 2 0.1%
10291 150 200 VK TU HAO 150 2- CHAN 0.05%
10303 150 200 AO TU HAO 150 8%
10304 150 200 AO TU HAO 150 CHAN 2%
10305 150 200 TAY 150 TA 0.8%
10306 150 200 TAY 150 CHAN TA 0.1%
10307 150 200 TAY 150 DY 0.2%
10308 150 200 TAY 150 DY CHAN 0.1%
10309 150 200 TAY 150 DY 9 0.2%
10310 150 200 TAY 150 DY CHAN 9 0.1%
10311 150 200 TAY 150 CHINH 0.2%
10312 150 200 TAY 150 CHAN CHINH 0.1%
10313 150 200 CHAN 150 CHINH 0.2%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu