SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9008 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9009 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9010 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9011 140 200 Vu Khi 140 Chinh 0.1%
9012 140 200 Vu Khi 140 Ta 0.1%
9013 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9014 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9015 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9016 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9017 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9018 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9019 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9020 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9021 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9022 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9023 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9024 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9025 140 200 Vu Khi 140 Chinh 2 0.07%
9026 140 200 Vu Khi 140 Ta 2 0.07%
9027 140 200 Tay 140 9 0.1%
9028 140 200 Tay 140 9 - 2 0.07%
9029 140 200 Tay 140 ta 0.1%
9030 140 200 Tay 140 ta - 2 0.07%
9031 140 200 Tay 130 Ta - 2 0.3%
9032 140 200 Tay 130 9 - 2 0.3%
9033 140 200 Ao dao 140 (1) 0.1%
9034 140 200 Ao dao 140 (2) 0.07%
9035 140 200 Ao dao 140 (2) 0.07%
9036 140 200 Ao dao 140 (1) - nu 0.1%
9037 140 200 Ao dao 140 (2) - nu 0.07%
9038 140 200 Ao dao 140 (1) - nu 0.1%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu