SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9068 140 200 Ao dp 140 (1) - nu 0.1%
9069 140 200 Ao dp 140 (2) - nu 0.07%
9070 140 200 Ao dp 140 (1) - nu 0.1%
9071 140 200 Ao dp 140 (2) - nu 0.07%
9072 140 200 Ao ninja 140 (1) 0.1%
9073 140 200 Ao ninja 140 (2) 0.07%
9074 140 200 Ao ninja 140 (1) 0.1%
9075 140 200 Ao ninja 140 (2) 0.07%
9076 140 200 Ao ninja 140 (1) - nu 0.1%
9077 140 200 Ao ninja 140 (2) - nu 0.07%
9078 140 200 Ao ninja 140 (1) - nu 0.1%
9079 140 200 Ao ninja 140 (2) - nu 0.07%
9080 140 200 Ao dan chinh nam 140 (1) -1 0.1%
9081 140 200 Ao dan chinh nam 140 (2) - nu 0.07%
9082 140 200 Ao dan ta nam 140 (1) -1 0.1%
9083 140 200 Ao dan ta nam 140 (2) - nu 0.07%
9084 140 200 Ao dan chinh nu 140 (1) -1 0.1%
9085 140 200 Ao dan chinh nu 140 (2) 0.07%
9086 140 200 Ao dan ta nu 140 (1) -1 0.1%
9087 140 200 Ao dan ta nu 140 (2) 0.07%
9305 140 200 Vu Khi DHL 140 L1 0.2%
9306 140 200 Vu Khi DHL 140 L2 0.1%
9307 140 200 HLK 140 L1 0.12%
9308 140 200 HLK 140 L2 0.07%
9329 140 200 Vu Khi HBQ 140 L1 0.15%
9330 140 200 Vu Khi HBQ 140 L2 0.1%
9331 140 200 BLD 140 L1 0.12%
9332 140 200 BLD 140 L2 0.07%
9483 140 200 Chan 140 9 0.1%
9484 140 200 Chan 140 9 - 2 0.07%
9492 140 200 Chan 140 ta 0.1%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu