SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9543 140 200 KC TT 140 0.84%
9544 140 200 KC TT 140 0.84%
9545 140 200 KC TT 140 0.84%
9546 140 200 KC TT 140 0.84%
9547 140 200 KC TT 140 0.84%
9548 140 200 KC TT 140 0.84%
9549 140 200 KC TT 140 0.84%
9550 140 200 KC TT 140 0.84%
9551 140 200 KC TT 140 0.84%
9552 140 200 KC TT 140 0.84%
9553 140 200 KC TT 140 0.84%
9642 140 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.12%
9643 140 200 Vu khi Trang Dieu Yen 0.07%
9679 140 200 KC TT 140 DY 0.84%
9680 140 200 KC TT 140 DY 0.84%
9686 140 200 Ao QS 140 (2) 0.07%
9687 140 200 Ao QS 140 (2) 0.07%
9688 140 200 Ao QS 140 (2) 0.07%
9689 140 200 Ao QS 140 (2) 0.07%
9690 140 200 Ao QS 140 (1) -nam 0.1%
9691 140 200 Ao QS 140 (1) -nu 0.1%
9692 140 200 Ao QS 140 (1) -nam 0.1%
9693 140 200 Ao QS 140 (1) -nu 0.1%
9694 140 200 Ao HBQ 140 (1) -nam 0.1%
9695 140 200 Ao HBQ 140 (2) -nam 0.07%
9696 140 200 Ao HBQ 140 (1) -nu 0.1%
9697 140 200 Ao HBQ 140 (2) -nu 0.07%
9698 140 200 Ao HL140 (1) -nam 0.1%
9699 140 200 Ao HL140 (2) -nam 0.07%
9700 140 200 Ao HL140 (1) -nu 0.1%
9701 140 200 Ao HL140 (2) -nu 0.07%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu