SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9701 140 200 Ao HL140 (2) -nu 0.07%
9702 140 200 Ao DY 140 (1) -nam 0.1%
9703 140 200 Ao DY 140 (2) -nam 0.07%
9704 140 200 Ao DY 140 (1) -nu 0.1%
9705 140 200 Ao DY 140 (2) -nu 0.07%
10301 140 200 AO TU HAO 140 0.025%
10302 140 200 AO TU HAO 140 CHAN 0.02%
10284 140 200 VK TU HAO 140 1 0.045%
10285 140 200 VK TU HAO 140 1 - CHAN 0.04%
10286 140 200 VK TU HAO 140 2 0.035%
10287 140 200 VK TU HAO 140 2 - CHAN 0.03%
10288 150 200 VK TU HAO 150 1 0.025%
10289 150 200 VK TU HAO 150 1 - CHAN 0.02%
10290 150 200 VK TU HAO 150 2 0.015%
10291 150 200 VK TU HAO 150 2- CHAN 0.01%
10303 150 200 AO TU HAO 150 0.015%
10304 150 200 AO TU HAO 150 CHAN 0.01%
10305 150 200 TAY 150 TA 0.2%
10306 150 200 TAY 150 CHAN TA 0.1%
10307 150 200 TAY 150 DY 0.2%
10308 150 200 TAY 150 DY CHAN 0.1%
10309 150 200 TAY 150 DY 9 0.2%
10310 150 200 TAY 150 DY CHAN 9 0.1%
10311 150 200 TAY 150 CHINH 0.2%
10312 150 200 TAY 150 CHAN CHINH 0.1%
10313 150 200 CHAN 150 CHINH 0.2%
10314 150 200 CHAN 150 CHINH CHAN 0.1%
10315 150 200 CHAN 150 TA 0.2%
10316 150 200 CHAN 150 TA CHAN 0.1%
10317 150 200 CHAN 150 CHINH DY 0.2%
10318 150 200 CHAN 150 CHINH CHAN DY 0.1%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu