SERVER
Player Online
202
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
8402 35 60 ??? 80%
8403 35 60 Dao 5m ta 60%
8398 35 60 Dao 5m 9 60%
8407 35 60 ??? 80%
8408 35 60 Kiem 5m 9 40%
8427 35 60 ??? 80%
8428 35 60 Cung 5m 9 40%
8395 35 60 ??? 80%
8413 35 60 ??? 80%
8423 35 60 ??? 80%
8424 35 60 Thuong 5m ta 40%
8416 35 60 Kiem 5m ta 40%
8419 35 60 ??? 80%
8420 35 60 Thuong 5m 9 40%
8431 35 60 ??? 80%
8432 35 60 Cung 5m ta 20%
8435 35 60 ??? 80%
8436 35 60 dp 5m 9 20%
8439 35 60 ??? 80%
8440 35 60 dp 5m ta 20%
53 35 60 Dao 5m 9 30%
50 35 60 ??? 80%
71 35 60 Kiem 5m ta 30%
57 35 60 ??? 80%
58 35 60 Dao 5m ta 30%
62 35 60 ??? 80%
63 35 60 Kiem 5m 9 30%
94 35 60 ??? 80%
95 35 60 dp 5m ta 30%
82 35 60 ??? 80%
83 35 60 Cung 5m 9 20%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu