SERVER
Player Online
205
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
83 35 60 Cung 5m 9 20%
78 35 60 ??? 80%
79 35 60 Thuong 5m ta 30%
74 35 60 ??? 80%
75 35 60 Thuong 5m 9 30%
86 35 60 ??? 80%
87 35 60 Cung 5m ta 30%
90 35 60 ??? 80%
91 35 60 dp 5m 9 30%
8511 35 60 ???? 50%
8653 35 60 ??? 80%
8654 35 60 Nin 5m 9 60%
8661 35 60 ??? 80%
8662 35 60 Nin 5m ta 60%
9632 35 60 Vu khi Trang Dieu Yen 80%
9130 35 80 Ngoc ULPT 47.5% Phòng Ngự võ công + 38
9238 35 80 Cong Luc Vo Cong 70% Công lực võ công + 23
9208 35 100 Ngoc Tan Cong 72% Công lực + 35
9243 35 110 Cong Luc Vo Cong 10% Công lực võ công + 25
9190 35 110 Ngoc Ne Tranh 860% Né tránh + 35
8899 35 200 Ngoc May Man 40% May mắn + 1
8865 40 50 ???? 80%
8624 40 50 ????(?) 80%
8699 40 50 ????(?) 80%
8861 40 50 ???? 80%
8843 40 50 ???? 80%
8847 40 50 ???? 80%
9356 40 50 Ao HBQ nam 80%
9432 40 50 ????(?) 80%
9372 40 50 Ao HBQ nu 80%
9447 40 50 ????(?) 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu