SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9333 35 60 Vk quyen su 3x 9 60%
9343 35 60 Vk quyen su 3x 9 60%
9319 35 60 ?? 80%
9310 35 60 ?? 30%
9295 35 60 ?? 80%
9286 35 60 ?? 20%
8876 35 60 ???? 50%
9262 35 80 Chinh Xac 80% Chính xác + 21
9263 35 80 Chinh Xac 80% Chính xác + 22
9264 35 80 Chinh Xac 80% Chính xác + 23
9265 35 80 Chinh Xac 80% Chính xác + 24
9266 35 80 Chinh Xac 80% Chính xác + 25
9234 35 80 Cong Luc Vo Cong 80% Công lực võ công + 11
9235 35 80 Cong Luc Vo Cong 80% Công lực võ công + 12
9236 35 80 Cong Luc Vo Cong 80% Công lực võ công + 13
9237 35 80 Cong Luc Vo Cong 80% Công lực võ công + 14
9238 35 80 Cong Luc Vo Cong 80% Công lực võ công + 15
9259 35 130 KCT KC 2 20% Khí công + 2
9267 35 200 Chinh Xac 35% Chính xác + 26
9268 35 200 Chinh Xac 25% Chính xác + 27
9269 35 200 Chinh Xac 20% Chính xác + 28
9270 35 200 Chinh Xac 15% Chính xác + 29
9271 35 200 Chinh Xac 10% Chính xác + 20
9239 35 200 Cong Luc Vo Cong 35% Công lực võ công + 21
9240 35 200 Cong Luc Vo Cong 25% Công lực võ công + 22
9241 35 200 Cong Luc Vo Cong 20% Công lực võ công + 23
9242 35 200 Cong Luc Vo Cong 15% Công lực võ công + 24
9243 35 200 Cong Luc Vo Cong 10% Công lực võ công + 25
9207 35 200 Ngoc Tan Cong 75% Công lực + 3
9208 35 200 Ngoc Tan Cong 72% Công lực + 34
9209 35 200 Ngoc Tan Cong 65% Công lực + 35

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu