SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Drop

Drop | Mở hộp
id Item LV bất đầu LV kết thúc Name Tỷ lệ drop Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
9209 35 200 Ngoc Tan Cong 65% Công lực + 35
9210 35 200 Ngoc Tan Cong 50% Công lực + 26
9211 35 200 Ngoc Tan Cong 45% Công lực + 27
9212 35 200 Ngoc Tan Cong 40% Công lực + 28
9125 35 200 Ngoc ULPT 75% Phòng Ngự võ công + 28
9126 35 200 Ngoc ULPT 72% Phòng Ngự võ công + 29
9127 35 200 Ngoc ULPT 67.5% Phòng Ngự võ công + 30
9128 35 200 Ngoc ULPT 60% Phòng Ngự võ công + 31
9129 35 200 Ngoc ULPT 55% Phòng Ngự võ công + 32
9130 35 200 Ngoc ULPT 47.5% Phòng Ngự võ công + 33
9166 35 200 Ngoc HP 67.5% Sinh mệnh + 40
9167 35 200 Ngoc HP 60% Sinh mệnh + 41
9168 35 200 Ngoc HP 55% Sinh mệnh + 42
9169 35 200 Ngoc HP 47.5% Sinh mệnh + 43
9189 35 200 Ngoc Ne Tranh 810% Né tránh + 35
9190 35 200 Ngoc Ne Tranh 860% Né tránh + 35
9191 35 200 Ngoc Ne Tranh 860% Né tránh + 35
9192 35 200 Ngoc Ne Tranh 50% Né tránh + 35
9193 35 200 Ngoc Ne Tranh 50% Né tránh + 35
8899 35 200 Ngoc May Man 40% May mắn + 1
9106 35 200 Ngoc Phong Thu 75% Lực phòng ngự + 2
9107 35 200 Ngoc Phong Thu 70% Lực phòng ngự + 3
9108 35 200 Ngoc Phong Thu 65% Lực phòng ngự + 4
8865 40 50 ???? 80%
8861 40 50 ???? 80%
8843 40 50 ???? 80%
8847 40 50 ???? 80%
9356 40 50 Ao HBQ nam 80%
9372 40 50 Ao HBQ nu 80%
9447 40 50 ????(?) 80%
9448 40 50 ????(?) 80%

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu