Thông tin:TRANG CHỦ / Khí Công
Thông tin Khi Công Cung Thu TIME
Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Njnia | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử Hào | Thần Nữ
STT Hình Tên Khí công Cung Mô tả Yêu cầu
1 Bách bộ xuyên dương Nâng cao tỷ lệ chính xác Cơ bản LV.1
2 Liệp ưng chi nhãn Gia tăng khoản cách tấn công Cơ bản LV.1
3 Ngưng thần tụ khí Nâng cao lực công kích tối thiểu Cơ bản LV.1
4 Tất sát nhất kích Nâng cao tỷ lệ nhất kich chí mạng của nhân vật sát thương 1.2 Cơ bản LV.1
5 Cuồng phong vạn phá Nâng cao kéo dài thời gian phẫn nộ Cơ bản LV.1
6 Chính bản bồi nguyên Năng cao sinh mệnh Cơ bản LV.1
7 Khi trầm đan điền (Cung) Tăng sinh mệnh, phòng thủ võ công, dự vào Phong thủ Thăng chức lần 1
8 Tâm thân ngưng tụ Nâng cao tỷ lệ nhất kich chí mạng của nhân vật sát thương 1.5 Thăng chức lần 2
9 Lưu tinh tâm tiễn Nâng cao tỷ lệ bán cung liên tục 3 phát Thăng chức lần 3
10 Tiễn hồn quán khí Gía tăng lực công kich khi sủ dụng cung tên bắn Thăng chức lần 4
11 Vô ảnh ám tiễn Lất lại mũi tên vô tình công kích,gian công công kích sẽ hơn 50% điểm kích Thăng chức 4 LV 90
12 Độc bá giang hồ Khi tấn công vật lý có tăng xác xuất phát động chí mạng Thăng chức 5
13 Lưu vân cường kích Tăng xác xuất võ công đặt biệt liên kích 3 lần Thăng thiên 1
14 Đoạn ngôn trấm trọng Tăng def và trọng lượng Thăng thiên 2
15 Nhiệt huyết thần cung Khi xuất hiện sẽ tăng thêm sát thương cho mũi tên Thăng thiên 3
16 Mãnh nguyệt cuồng phong Khi xuất hiện tăng uy lực phẩn nộ trong 3s Thăng thiên 4
17 Liệt nhật Diêm Diêm Khi xuất hiện loại bỏ thuộc tính trang bi đôi thương trong 3s Thăng thiên 4
18 Thái âm cô độc Khi sức hiện, vông hiệu khả năng hồi máu đối phương 3 giây Thăng thiên 5
19 Minh Tâm chí Sát (cung) Có sát xuất tấn công trong phạm vi nhất định, tăng sức tấn công Thăng thiên 5
CỘNG ĐỒNG
XẾP HẠNG ĐỒ SÁT SERVER+ XEM THÊM

BỊ GIẾT

NGƯỜI GIẾT

THỜI GIAN

 • HaiNgao
 • goldthan
 • 12:15:59
 • Yugouchj
 • goldthan
 • 11:59:50
 • goldthan
 • DHL110
 • 16:47:33
 • Alister
 • NhaEmGiauLam
 • 14:9:54
 • HunTer
 • goldthan
 • 7:56:38
THƯ VIỆN ÁO CHOÀNG NEXT

CHI PHÍ ĐĂNG TIN 30 GCENT