SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Lệnh

Trang chủ > Lệnh hoạt động

Tổng lệnh Tân thủ
Đặt Lệnh Chi tiết
!mua !mua 102 & !mua 102 3 (trong đó 102 là id item cần mua 3 là số lượng
!offline Sử dụng treo off nhân vật, tại huyền bột phái
!xoatuido Sử dụng xóa toàn bộ túi đồ chính
!xoatuinho Sử dụng xóa toàn bộ túi đồ phụ
!move !move huyenbotphai !move tamtaquan
Lệnh thông dụng
Đặt Lệnh Chi tiết
!nhay Sử dụng nhãy vũ điệu với áo choàng
!covu Sử dụng để cổ vủ
!invite Mời vào nhóm từ xa
!lyhon Sử dụng kết thúc tình yêu
/leavehouse rời môn phái
/expelhouse trục xuất mốn phái
/reghouse đăng kí môn huy
/appointmaster nhường chức bang chủ
/joinhouse mời vào bang
/trade mời giao dịch
/roar /roar nội dung ( sư tử hống )
!xoa !xoa 1 !xoa 2 xóa theo ô trang bị túi chính
!thongtin Xem thông tin nhân vật
!Cash Xem số Cash hiện tại
!vuottu Dùng để tẩu thoát khỏi ngục tù
!ts1 Khi đạt cấp 140 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts2 Khi đạt cấp 145 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts3 Khi đạt cấp 150 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts4 Khi đạt cấp 155 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts5 Khi đạt cấp 160 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts6 Khi đạt cấp 165 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts7 Khi đạt cấp 170 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!tancong Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !tancong 100
!phongthu Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !phongthu 100
!sinhmenh Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !sinhmenh 100
!mana Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !mana 100
!netrranh Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !netranh 100
!chinhxac Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !chinhxac 100
!xoatancong Dùng cho nhân vật tái sinh xóa đi điểm tiềm năng !xoatancong 100
!xoaphongthu Dùng cho nhân vật tái sinh xóa đi điểm tiềm năng !xoaphongthu 100
!xoasinhmenh Dùng cho nhân vật tái sinh xóa đi điểm tiềm năng !xoasinhmenh 100
!xoamana Dùng cho nhân vật tái sinh xóa đi điểm tiềm năng !xoamana 100
!xoanetrranh Dùng cho nhân vật tái sinh xóa đi điểm tiềm năng !xoanetranh 100
!xoachinhxac Dùng cho nhân vật tái sinh xóa đi điểm tiềm năng !xoachinhxac 100
!thangchuc Dùng để thăng chức level 10
!thangchuctaphai Dùng để thăng chức level 35 tà phái
!thangchucchinhphai Dùng để thăng chức level 35 chinh phái
!thangchuc3 Dùng để thăng chức level 60
!thangchuc4 Dùng để thăng chức level 80
!thangchuc5 Dùng để thăng chức level 100
!thangthien1 Dùng để thăng thiên level 115
!thangthien2 Dùng để thăng thiên level 120
!thangthien3 Dùng để thăng thiên level 130
!thangthien4 Dùng để thăng thiên level 140
!delpill Dùng để xóa tất cả PIll bạn đang sử dụng

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,