SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Lệnh

Trang chủ > Lệnh hoạt động

Tổng lệnh Tân thủ
Đặt Lệnh Chi tiết
!mua !mua 102 & !mua 102 3 (trong đó 102 là id item cần mua 3 là số lượng
!offline Sử dụng treo off nhân vật, tại huyền bột phái
!xoatuido Sử dụng xóa toàn bộ túi đồ chính
!xoatuinho Sử dụng xóa toàn bộ túi đồ phụ
!move !move huyenbotphai !move tamtaquan
!chuyendoitrangbi Dùng chuyển đổi trang bị diệu yến sang đồ thường và ngược lại
!giaodich !giaodich [TenNhanVat] [vitri] [Pass1] - lệnh dùng giao dịch vũ khí HERO
Lệnh thăng chức
Đặt Lệnh Chi tiết
!thangchuc Dùng để thăng chức level 10
!tctp Dùng để thăng chức level 35 tà phái
!tccp Dùng để thăng chức level 35 chinh phái
!thangchuc3 Dùng để thăng chức level 60
!thangchuc4 Dùng để thăng chức level 80
!thangchuc5 Dùng để thăng chức level 100
!thangthien1 Dùng để thăng thiên level 115
!thangthien2 Dùng để thăng thiên level 120
!thangthien3 Dùng để thăng thiên level 130
!thangthien4 Dùng để thăng thiên level 140
!thangthien5 Dùng để thăng thiên level 150
Lệnh thông dụng
Đặt Lệnh Chi tiết
!nhay Sử dụng nhãy vũ điệu với áo choàng
!covu Sử dụng để cổ vủ
!invite Mời vào nhóm từ xa
!lyhon Sử dụng kết thúc tình yêu
/leavehouse rời môn phái
/expelhouse trục xuất mốn phái
/reghouse đăng kí môn huy
/appointmaster nhường chức bang chủ
/joinhouse mời vào bang
/trade mời giao dịch
/roar /roar nội dung ( sư tử hống )
!del !del [vitri] - cho 1 ô
!del2 !del2 [vitri1] đến [vitri2]
!thongtin Xem thông tin nhân vật
!Cash Xem số Cash hiện tại
!vuottu Dùng để tẩu thoát khỏi ngục tù
!ts1 Khi đạt cấp 145 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts2 Khi đạt cấp 155 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts3 Khi đạt cấp 165 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts4 Khi đạt cấp 170 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!ts5 Khi đạt cấp 175 Thăng thiên 4 bạn có thể tái sinh
!sucmanh Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !sucmanh 100
!gancot Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !gancot 100
!thanphap Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !thanphap 100
!noicong Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !noicong 100
!linhhoat Dùng cho nhân vật tái sinh + điểm tiềm năng !linhhoat 100
!taydiem Hồi phục toàn bộ điểm tiềm năng về lúc chưa cộng
!delpill Dùng để xóa tất cả PIll bạn đang sử dụng

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu