SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

STT số tự Item Thời gian CH-Mất vật Phẩm Tên Anh Hùng
1 108386659 2019-05-25 18:12:09.570 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
2 108386649 2019-05-25 18:12:17.647 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
3 108386643 2019-05-25 18:12:33.387 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
4 108386632 2019-05-25 18:12:26.173 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
5 108386629 2019-05-25 18:12:12.420 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
6 108386589 2019-05-25 18:12:14.870 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
7 108386581 2019-05-25 18:12:28.567 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
8 108386578 2019-05-25 18:12:30.843 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất NoTe09
9 108385955 2019-05-25 00:35:09.527 Trang bi Cấp 7 + 1 Mất note09
10 108385883 2019-05-25 00:28:57.700 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất note09
11 108385877 2019-05-25 00:29:22.307 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất note09
12 108385867 2019-05-25 00:29:01.583 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất note09
13 108385862 2019-05-25 00:29:13.830 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất note09
14 108385861 2019-05-25 00:29:17.573 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất note09
15 108385852 2019-05-25 00:29:08.480 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất note09
16 108385824 2019-05-25 00:31:55.463 Trang bi Cấp 9 + 1 Mất note09
17 108385298 2019-05-21 03:56:10.367 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất BaVuongQuyen
18 108385251 2019-05-21 03:52:18.413 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất BaVuongQuyen
19 108385243 2019-05-21 03:52:20.810 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất BaVuongQuyen
20 108385234 2019-05-21 03:52:23.287 Trang bi Cấp 0 + 1 Mất BaVuongQuyen

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu