SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Mở hộp

Drop | Mở hộp
id Hộp Name Hộp Item mở ra Name item Số lượng Tỷ lệ drop Dòng 1 Dòng 2 Dòng 3 Dòng 4
1134 ?? ?? 1 50%
1135 ???? ?? 1 50%
1136 ???? ?? 1 50%
1137 ???? ?? 1 50%
1138 ???? ?? 1 50%
1139 ???? ?? 1 50%
1189 ??? Sam, Mau 5 60%
1190 ??? Sam, Mau 5 60%
1191 ??? Sam, Mau 10 60%
1192 ??? Sam, Mau 10 60%
1193 ??? Sam, Mau 15 60%
1194 ??? Sam, Mau 15 60%
1195 ??? Sam, Mau 20 60%
1131 ???? ??? 1 30% Sinh mệnh + 10
1132 ???? ???? 1 30% Sinh mệnh + 20
1197 ??? Sam, Mau 20 60%
1142 ???? ??? 1 30% Sinh mệnh + 30
1143 ???? ???? 1 50% Né tránh + 3
1144 ???? ???? 1 50% Né tránh + 4
1145 ???? ???? 1 35% Né tránh + 5
1146 ???? ??? 1 50% Chính xác + 3
1147 ???? ???? 1 50% Chính xác + 4
1148 ???? ???? 1 35% Chính xác + 5
1310 Hop Trang Suc ??? 1 15% Sinh mệnh + 10
1311 Hop Trang Suc ???? 1 15% Sinh mệnh + 20
1312 Hop Trang Suc ??? 1 15% Sinh mệnh + 30
1198 ??? Sam, Mau 5 60%
1199 ??? Sam, Mau 5 60%
1200 ??? Sam, Mau 10 60%
1201 ??? Sam, Mau 10 60%

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu