SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin PK

STT Người giết Người bị giết Thời gian
1 MaDaoSatThu LinhKute 2020-03-31 20:24:10.423
2 MaDaoSatThu LinhKute 2020-03-31 20:21:45.393
3 MaDaoSatThu LinhKute 2020-03-31 20:20:44.013
4 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-31 20:16:08.070
5 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-31 20:15:23.643
6 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-31 20:12:59.687
7 MaGiao TaAmMan 2020-03-30 23:20:07.957
8 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-30 20:30:34.780
9 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-30 20:29:54.653
10 MaDaoSatThu ODen 2020-03-30 00:06:18.230
11 MaDaoSatThu ODen 2020-03-30 00:05:50.810
12 MaDaoSatThu ODen 2020-03-30 00:03:42.590
13 DeTu01 HQCK 2020-03-29 21:52:01.077
14 VoDanh rubikill7 2020-03-29 21:26:58.957
15 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-29 20:22:47.023
16 MaDaoSatThu NjnJaT 2020-03-29 20:18:52.043
17 ThienLoiDao rubikill2 2020-03-29 16:40:54.793
18 VoDanh ITun 2020-03-28 20:50:52.647
19 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:52:23.583
20 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:52:01.540
21 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:51:42.930
22 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:51:17.003
23 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:50:01.517
24 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:48:51.197
25 VoDanh NjnJaT 2020-03-27 21:48:24.940
26 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:47:52.537
27 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:47:13.050
28 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:46:51.537
29 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:46:25.723
30 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:46:02.900
31 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:45:25.107
32 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:44:25.363
33 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:44:00.787
34 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:43:44.523
35 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:43:22.093
36 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:42:55.093
37 MaDaoSatThu VoDanh 2020-03-27 21:41:57.990
38 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:38:52.980
39 VoDanh MaDaoSatThu 2020-03-27 21:38:32.693
40 MaDaoSatThu oOoVoDanhoOo 2020-03-27 21:31:34.400
41 MaDaoSatThu oOoVoDanhoOo 2020-03-27 21:31:05.447
42 MaDaoSatThu oOoVoDanhoOo 2020-03-27 21:30:36.680
43 MaDaoSatThu oOoVoDanhoOo 2020-03-27 21:30:22.157
44 oOoVoDanhoOo MaDaoSatThu 2020-03-27 21:28:44.617
45 oOoVoDanhoOo MaDaoSatThu 2020-03-27 21:27:43.890
46 oOoVoDanhoOo MaDaoSatThu 2020-03-27 21:26:47.990
47 oOoVoDanhoOo ODen 2020-03-27 21:25:39.973
48 oOoVoDanhoOo ODen 2020-03-27 21:25:10.890
49 oOoVoDanhoOo ODen 2020-03-27 21:24:55.553
50 oOoVoDanhoOo ODen 2020-03-27 21:24:18.750

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu