SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin PK

STT Người giết Người bị giết Thời gian
1 ThienLoiDao Nhoc 2020-07-07 20:35:04.840
2 ThienLoiDao Nhoc 2020-07-07 20:32:37.857
3 ThienLoiDao Nhoc 2020-07-07 20:31:49.903
4 RatLaBuong zTaNguyet 2020-07-06 08:51:42.847
5 CaFe AGau 2020-07-06 08:29:14.010
6 CaFe Democracy 2020-07-06 08:29:03.450
7 CaFe HeoKoi 2020-07-06 08:28:46.070
8 CaFe NinV3 2020-07-06 08:28:11.787
9 CaFe Rabbit 2020-07-06 08:27:54.910
10 CaFe OneHitYou 2020-07-06 08:23:10.287
11 CaFe TienEm9Doan 2020-07-06 08:22:45.347
12 Black AGau 2020-07-06 07:54:21.263
13 Black Nhoc 2020-07-05 05:06:32.770
14 Black Gyra 2020-07-05 05:05:51.470
15 Black DuocLao 2020-07-05 05:04:29.560
16 Black VanChi 2020-07-05 05:04:20.277
17 Black AGau 2020-07-05 04:57:42.397
18 CaFe Nhoc 2020-07-05 00:02:10.093
19 CaFe DuocLao 2020-07-05 00:01:55.310
20 CaFe Gyra 2020-07-05 00:01:52.310
21 ThienLoiDao Black0301 2020-07-04 20:18:31.093
22 Democracy ZenZen 2020-07-04 20:10:38.010
23 ThienLoiDao Democracy 2020-07-04 19:31:17.520
24 CaFe Rabbit 2020-07-04 13:54:19.860
25 CaFe ThoBeo 2020-07-04 13:53:27.687
26 CaFe Nhoc 2020-07-04 12:29:00.300
27 CaFe Gyra 2020-07-04 12:28:34.343
28 xHaAnhx VanChi 2020-07-04 11:46:35.123
29 CaFe DuocLao 2020-07-04 11:22:53.807
30 CaFe ThuThao 2020-07-04 09:57:29.853
31 CaFe DuyAnh 2020-07-04 09:57:00.510
32 CaFe NganKieuLong 2020-07-04 09:56:55.150
33 CaFe VanChi 2020-07-04 09:56:18.360
34 CaFe Nhoc 2020-07-04 09:56:02.207
35 CaFe LenhHoSung 2020-07-04 09:44:13.913
36 ThienLoiDao AnhNhoEm 2020-07-03 20:35:08.260
37 PhongThieuLong ThienLoiDao 2020-07-03 20:34:56.250
38 ThienLoiDao ITun 2020-07-02 20:18:20.040
39 NjnJaT ZenZen 2020-07-02 11:01:52.903
40 ThienLoiDao ITun 2020-07-01 20:18:36.200
41 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:17:23.163
42 OneHitYou MaDaoSatThu 2020-06-29 22:17:10.417
43 OneHitYou MaDaoSatThu 2020-06-29 22:16:59.383
44 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:16:46.650
45 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:16:40.430
46 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:16:31.510
47 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:16:20.507
48 OneHitYou MaDaoSatThu 2020-06-29 22:16:09.710
49 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:15:56.380
50 MaDaoSatThu OneHitYou 2020-06-29 22:15:45.687

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu