SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin PK

STT Người giết Người bị giết Thời gian
1 LyTieuLong iSuSu 2019-10-19 16:47:15.833
2 PHONGVAN71 KhucSuongggg 2019-10-19 12:44:46.820
3 PHONGVAN71 1dame 2019-10-19 12:44:38.537
4 LyTieuLong MaiHuy 2019-10-19 00:00:45.097
5 LyTieuLong TrucVan 2019-10-18 23:58:57.600
6 LyTieuLong MoonLight 2019-10-18 23:57:31.177
7 1dame LucDong 2019-10-18 23:57:25.247
8 LyTieuLong SoLoMoon 2019-10-18 23:57:21.333
9 Bosse PhoChuTich 2019-10-18 23:09:16.140
10 PhoChuTich Bosse 2019-10-18 23:09:03.970
11 PhoChuTich Bosse 2019-10-18 23:08:30.870
12 PhoChuTich Bosse 2019-10-18 23:08:08.263
13 Bosse PhoChuTich 2019-10-18 23:07:53.013
14 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:06:48.547
15 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:06:17.897
16 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:06:08.433
17 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:05:58.783
18 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:05:46.370
19 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:05:25.040
20 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:05:10.297
21 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:04:22.183
22 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:03:49.643
23 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:03:18.807
24 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:03:08.403
25 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:02:45.977
26 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:02:36.887
27 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:02:27.830
28 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:01:56.563
29 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:01:34.827
30 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:01:24.910
31 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 23:00:54.693
32 ThixCamDao PhoChuTich 2019-10-18 23:00:43.710
33 PhoChuTich ThixCamDao 2019-10-18 22:59:23.840
34 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:59:17.290
35 Bosse ThixCamDao 2019-10-18 22:52:35.757
36 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:50:17.887
37 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:49:47.760
38 Bosse ThixCamDao 2019-10-18 22:49:24.307
39 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:48:15.703
40 ThixCamDao VoiVang 2019-10-18 22:47:07.160
41 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:47:00.760
42 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:46:04.320
43 ThixCamDao Bosse 2019-10-18 22:44:46.587
44 Bosse ThixCamDao 2019-10-18 22:44:13.250
45 TrucVan NinjaHong 2019-10-18 14:44:30.827
46 SoLoMoon ThuongCui 2019-10-18 14:42:46.017
47 ThuongCui SoLoMoon 2019-10-18 14:42:15.337
48 SoLoMoon ThuongCui 2019-10-18 14:41:43.720
49 SoLoMoon ThuongCui 2019-10-18 14:41:15.830
50 ThuongCui SoLoMoon 2019-10-18 14:40:58.200

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu