SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin PK

STT Người giết Người bị giết Thời gian
1 HoaPhong BaVuongQuyen 2019-05-22 01:52:00.840
2 BaVuongQuyen HoaPhong 2019-05-22 01:51:42.040
3 HoaPhong BaVuongQuyen 2019-05-22 01:51:31.883
4 BaVuongQuyen ThuongKhach 2019-05-22 01:50:54.677
5 BaVuongQuyen ThuongKhach 2019-05-22 01:50:17.440
6 HoaPhong BaVuongQuyen 2019-05-22 01:50:02.557
7 HoaPhong ThuongKhach 2019-05-22 01:48:30.283
8 ThuongKhach HoaPhong 2019-05-22 01:48:18.787
9 HoaPhong BaVuongQuyen 2019-05-22 01:47:05.250
10 BaVuongQuyen HoaPhong 2019-05-22 01:46:33.220
11 HoaPhong BaVuongQuyen 2019-05-22 01:46:07.590
12 BaVuongQuyen ThuongKhach 2019-05-22 01:45:48.607
13 MaiLieuChan NhanDuyenLs 2019-05-12 23:12:05.980
14 MaiLieuChan NhanDuyenLs 2019-05-12 23:10:39.307
15 NhanDuyenLs MaiLieuChan 2019-05-12 23:10:28.420
16 MaiLieuChan NhanDuyenLs 2019-05-12 23:09:51.247
17 NhanDuyenLs Moderator 2019-05-11 20:45:30.890

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu