SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin máy chủ cơ bản

Exp Drop Money Lv.Max Skill.Max Party share Party max Online nhận thưởng
x50 150 10 250 140 20 Lv. 8 Người Mỗi 15 phút

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,