SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Mỗi giai đoạn

Trang chủ > Khởi tạo

Danh tiếng Võ huân
Võ huân Thế lực Tài năng
Chính phái Tà phái Tấn công Bảo vệ Máu Mana Sức mạnh Khí công
Mức 1 0 - 1,000 Vô dang tiểu tốt Không
Mức 2 1,001 ~ 15,000 Nhân sĩ giang hồ Nhân sĩ giang hồ Không
Mức 3 15,000 ~ 50,000 Cao thủ mới Cao thủ mới 60 60 Không
Mức 4 50,001 ~ 80,000 Nghĩa hiệp Thần ma 100 100 125 125 +1
Mức 5 80,001 ~ 100,000 Giang hồ thập kỳ Tà phái thập Tuyệt 150 150 170 170 +1
Mức 6 100,000 ~ 600,000 Võ tôn Ma tôn 300 300 350 350 +2
Mức 7 600,000~1,2000000 Võ hoàng Bá hoàng 500 500 600 600 +2
Mức 8 1,200,000 lên Võ hoàng bá tôn Bá hoàng võ tôn 800 800 800 800 +3
Mức 9 3,150,000 lên Kim hoàng bá tôn Hỏa hoàng võ tôn 1000 1000 2000 2000 +4

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu