SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Mỗi giai đoạn

Trang chủ > Khởi tạo

Danh tiếng tốt
Võ huân Thế lực Tài năng
Chính phái Tà phái Tấn công Bảo vệ Máu Mana Sức mạnh Khí công
Mức 1 0 - 1,000 Vô dang tiểu tốt Không
Mức 2 1,001 - 15,000 Nhân sĩ giang hồ Cao thủ mới Không
Mức 3 1,001 - 15,000 Nhân sĩ giang hồ Cao thủ mới 5 5 Không
Mức 4 15,001 - 50,000 Nghĩa hiệp Thần ma 15 15 200 200 Không
Mức 5 50,001 - 100,000 Giang hồ thập kỳ Tà phái thập Tuyệt 140 20 400 400 Không
Mức 6 600,000 - 1,199,999 Võ tôn Ma tôn 140 50 600 600 +1
Mức 7 1,200,000 lên Võ hoàng Bá hoàng 140 100 1,000 1,000 +2
Mức 8 2,000,000 lên Võ hoàng bá tôn Bá hoàng võ tôn 140 140 1,200 1,200 +3

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,