SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Mỗi giai đoạn

Trang chủ > Khởi tạo

Danh tiếng tốt
Võ huân Thế lực Tài năng
Chính phái Tà phái Tấn công Bảo vệ Máu Mana Sức mạnh Khí công
Mức 1 0 - 1,000 Vô dang tiểu tốt Không
Mức 2 1,001 - 15,000 Nhân sĩ giang hồ Cao thủ mới Không
Mức 3 1,001 - 15,000 Nhân sĩ giang hồ Cao thủ mới 5 5 Không
Mức 4 15,001 - 50,000 Nghĩa hiệp Thần ma 15 15 200 200 Không
Mức 5 50,001 - 100,000 Giang hồ thập kỳ Tà phái thập Tuyệt 140 20 400 400 Không
Mức 6 600,000 - 1,199,999 Võ tôn Ma tôn 140 50 600 600 +1
Mức 7 1,200,000 lên Võ hoàng Bá hoàng 140 100 1,000 1,000 +2
Mức 8 2,000,000 lên Võ hoàng bá tôn Bá hoàng võ tôn 140 140 1,200 1,200 +3

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu