SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 ThienKim Đao khách 159 3 Chính phái 4346140 TuNghiaDuong
2 Gangs Đao khách 158 3 Tà phái 3249981 HoangGia
3 MaDaoSatThu Đao khách 158 3 Chính phái 3437785 HoangGia
4 VoDanh Thích khách 158 3 Chính phái 3260117 HoangGia
5 ITun Thích khách 157 3 Chính phái 3294370 VietLot
6 NjnJaT Cầm Sư 157 3 Chính phái 3269454 HoangGia
7 Democracy Cầm Sư 156 3 Chính phái 3283040 VietLot
8 Freedom Thích khách 156 3 Tà phái 3269517 TuNghiaDuong
9 ODen DHL 156 3 Chính phái 3239209 HoangGia
10 LinhKute Thích khách 156 3 Tà phái 3321970 TuNghiaDuong
11 rubikill7 Thích khách 156 3 Tà phái 3520190 HoangGia
12 ZuHen Thích khách 155 3 Tà phái 3381139 TuNghiaDuong
13 HoaLy Kiếm khách 155 3 Tà phái 112760 HoangGia
14 TienEm9Doan Diệu yến 155 3 Chính phái 3220246 HoangGia
15 BlackMaria Diệu yến 155 3 Chính phái 3401170 TuNghiaDuong
16 HeoKoi Thương khác 154 3 Tà phái 3309040 TuNghiaDuong
17 HeoMap Thích khách 154 3 Chính phái 3307580 VietLot
18 ThienLoiDao Đao khách 153 3 Tà phái 3261440 TuNghiaDuong
19 OneHitYou Đại phu 153 3 Tà phái 3198466 HoangGia
20 rubikill11 Thích khách 151 3 Chính phái 1588589 HoangGia
21 ZinZin Thích khách 151 3 Tà phái 3333517 VietLot
22 rubikill2 Đại phu 149 3 Chính phái 1432154 HoangGia
23 UyScuti HBQ 148 3 Chính phái 147340 HoangGia
24 rubikill4 Đao khách 143 3 Chính phái 1522748 HoangGia
25 TieuNgocNhien Diệu yến 140 3 Tà phái 100190 TuNghiaDuong
26 TieuMuoi Thích khách 140 3 Tà phái 2054600 TuNghiaDuong
27 DongNhi Thích khách 125 3 Tà phái 1820880 TuNghiaDuong
28 KhongMinh Thích khách 155 2 Chính phái 1888630 TuNghiaDuong
29 CaFe Đại phu 153 2 Tà phái 705829 Chưa vào
30 NinJaRua Thích khách 152 2 Chính phái 3387480 HoangGia
31 zChiChiz Đao khách 152 2 Chính phái 3327900 HoangGia
32 JaVanDeTu Thương khác 152 2 Chính phái 3265940 HoangGia
33 rubikill Đao khách 150 2 Chính phái 351575 HoangGia
34 KichHB Đao khách 150 2 Tà phái 3182050 HoangGia
35 MaGiao Đại phu 147 2 Tà phái 285668 Chưa vào
36 DongHiep Thích khách 147 2 Chính phái 1264170 HoangGia
37 PhucDu Thích khách 147 2 Chính phái 1621010 HacPhongHoi
38 AnhNhoEm Thích khách 145 2 Chính phái 1704720 VietLot
39 ChayLaNhanh Thích khách 143 2 Chính phái 1221220 HoangGia
40 OngChuViettel Đao khách 140 2 Chính phái 250422 HoangGia
41 UotO DHL 139 2 Tà phái 1492970 HoangGia
42 AoAnhKiem Kiếm khách 138 2 Tà phái 1584020 HoangGia
43 PhiVanKiem Thích khách 138 2 Chính phái 1277740 HoangGia
44 ZenZen Thích khách 137 2 Tà phái 3298694 HoangGia
45 MeoCon Đại phu 155 1 Tà phái 95560 TuNghiaDuong
46 oOoVoDanhoOo Cầm Sư 152 1 Chính phái 1599180 Chưa vào
47 ThuongGay Thương khác 151 1 Chính phái 1666597 VietLot
48 Suzuki Thích khách 151 1 Tà phái 1508897 VipTeam
49 xHaAnhx Thích khách 151 1 Tà phái 1506470 VipTeam
50 Assassin Thích khách 150 1 Chính phái 1982522 VietLot

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu