SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 ThienKim Đao khách 150 3 Tà phái 3451100 TuNghiaDuong
2 Freedom Thích khách 150 3 Tà phái 2392529 TuNghiaDuong
3 Gangs Tử hào 144 3 Tà phái 1813620 TuNghiaDuong
4 Democracy Đao khách 144 3 Tà phái 1741640 TuNghiaDuong
5 LaoDai Thích khách 142 3 Tà phái 4034710 TuNghiaDuong
6 TieuNgocNhien Diệu yến 140 3 Tà phái 2060130 TuNghiaDuong
7 HoaLy Đại phu 126 3 Tà phái 1702640 TuNghiaDuong
8 PhongVan Thích khách 154 2 Tà phái 1847083 HoangGia
9 VoDanh Thích khách 154 2 Chính phái 1837830 HoangGia
10 MaDaoSatThu Đao khách 153 2 Chính phái 1668480 HoangGia
11 NjnJaT Thích khách 152 2 Tà phái 1697750 HoangGia
12 UyScuti Thích khách 151 2 Tà phái 2212420 HoangGia
13 TienEm9Doan Diệu yến 150 2 Chính phái 1824820 HoangGia
14 ITun Thích khách 150 2 Chính phái 1714750 TuNghiaDuong
15 LinhKute Thích khách 149 2 Tà phái 1897670 TuNghiaDuong
16 DongNhi Thích khách 148 2 Tà phái 1760800 TuNghiaDuong
17 KhongMinh Thích khách 148 2 Chính phái 1828090 TuNghiaDuong
18 ZuHen Thích khách 147 2 Tà phái 1880829 TuNghiaDuong
19 HeoKoi Thương khác 143 2 Tà phái 1694170 TuNghiaDuong
20 HeoMap Thích khách 136 2 Chính phái 1948670 VietLot
21 ODen DHL 118 2 Chính phái 1535950 HoangGia
22 oOoVoDanhoOo Cầm Sư 151 1 Chính phái 1043300 HoangGia
23 ZedzZz Cầm Sư 150 1 Chính phái 80110 StarBang
24 ZinZin Thích khách 149 1 Tà phái 1836470 TuNghiaDuong
25 rubikill7 Thích khách 149 1 Tà phái 1543221 HoangGia
26 HoaAnhTuc Cầm Sư 148 1 Tà phái 2049060 TuNghiaDuong
27 TieuMuoi Thích khách 148 1 Tà phái 2485520 TuNghiaDuong
28 MeoCon Đại phu 148 1 Tà phái 289600 TuNghiaDuong
29 YkienLenPhuong Thích khách 148 1 Tà phái 1774854 HoangGia
30 AhaMove Thích khách 147 1 Chính phái 2117312 HoangGia
31 Kirito Tử hào 146 1 Chính phái 1622300 VipTeam
32 SongCon Đao khách 146 1 Tà phái 288760 Chưa vào
33 UocMo Tử hào 146 1 Tà phái 289720 TuNghiaDuong
34 DaoThep Đao khách 146 1 Tà phái 283980 TuNghiaDuong
35 DoanThuong Tử hào 146 1 Tà phái 281720 TuNghiaDuong
36 boyngeo Thích khách 146 1 Tà phái 1554420 HoangGia
37 Katakuri Thương khác 145 1 Tà phái 80980 HoangGia
38 Sinobi Thích khách 145 1 Tà phái 131770 VipTeam
39 Suzuki Thích khách 145 1 Tà phái 1514987 VipTeam
40 OngChuViettel Đao khách 145 1 Chính phái 2172780 HoangGia
41 PhucDu Thích khách 144 1 Chính phái 1553110 TuNghiaDuong
42 HoPhach Đao khách 143 1 Tà phái 244260 TuNghiaDuong
43 LongThan Tử hào 143 1 Tà phái 242820 TuNghiaDuong
44 rubikill2 Đại phu 143 1 Chính phái 1942392 HoangGia
45 DieuThuyen Thích khách 142 1 Tà phái 1678715 HoangGia
46 HongNhan Đại phu 142 1 Chính phái 234300 StarBang
47 GirlNatVCL Diệu yến 142 1 Tà phái 1561150 TuNghiaDuong
48 KidHunter Thích khách 142 1 Chính phái 2674810 VipTeam
49 MomShark Tử hào 142 1 Tà phái 144410 HoangGia
50 KichHB Thích khách 141 1 Tà phái 1859180 HoangGia

FACEBOOK PAGE

TOP V.18 Top Bang hội Lịch sử PK V.18 TOP MONSTER Hệ Thống Drop Hệ Thống Phẩm Chất

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu